އދ. ދަނގެތި

ޝަރީއަތަށް ހުށަނޭޅޭ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުކުމް ކުރުމުން ދަނގެތި މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ސާލިމުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ދަނގެތި މަހުމޫދުގެ މަރު: މަހުމޫދު އަތުން ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ތަކެތި ވަނީ ހޯދިފައި

އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ސާލިމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލުމަށް މި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ފުލުހުން

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ޕޮލިސް

މަހުމޫދު މަރާލުމަށްފަހު ހަށިގަނޑު ކޮނޑަށްލައިގެންދާ މަންޒަރުގެ ފުޓޭޖު އެބަހުރި، ސާލިމު ވަނީ އެއްބަސްވެފައި: ފުލުހުން

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: މަރައިލީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ހަށިގަނޑުގެ 30 ތަނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފައިވޭ

މަރާލާފައި އޮއްވައި ވަޅު ތެރެއިން ފެނުނު މަހުމޫދުގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު ހާމަ ކުރަނީ

ދަނގެތީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި

މަހުމޫދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ސާލިމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ދަނގެތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާގެ މަރުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ސާލިމް، ފާހަނާ ތެރެޔަށް ވެއްޓި އަތް ބިނދިއްޖެ

1
« 1