އދ. ދަނގެތި

ސަލާމަތްވި މީހުންގެ އިންޓަވިއު: ކަނޑުގައި ތިބި 35 ގަޑިއިރު 3 މީހުން ބުއީ ކުޑަ ފެންފުޅިއެއް، ކައްޕި ގެއްލުނީ ކުއްލިއަކަށް

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލް ކޮށްފި

ޝަރީއަތަށް ހުށަނޭޅޭ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުކުމް ކުރުމުން ދަނގެތި މެޖިސްޓްރޭޓަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ: ސާލިމުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި

ދަނގެތި މަހުމޫދުގެ މަރު: މަހުމޫދު އަތުން ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ ތަކެތި ވަނީ ހޯދިފައި

އިންޓަޕޯލް މެދުވެރިކޮށް ސާލިމުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑު ބެލުމަށް މި އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން: ފުލުހުން

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ޕޮލިސް

މަހުމޫދު މަރާލުމަށްފަހު ހަށިގަނޑު ކޮނޑަށްލައިގެންދާ މަންޒަރުގެ ފުޓޭޖު އެބަހުރި، ސާލިމު ވަނީ އެއްބަސްވެފައި: ފުލުހުން

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: މަރައިލީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި

މަހުމޫދުގެ މަރު: ހަށިގަނޑުގެ 30 ތަނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފައިވޭ

މަރާލާފައި އޮއްވައި ވަޅު ތެރެއިން ފެނުނު މަހުމޫދުގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު ހާމަ ކުރަނީ

ދަނގެތީގައި ބީއެމްއެލްގެ އޭޓީއެމް ސެންޓަރެއް ގާއިމުކޮށްފި

« 1