ވިމެން އިން މެނޭޖްމަންޓް މޯލްޑިވްސް

ޖޯން ކީލްސް ޕްރޮޕަޓީސްގެ ބިޔަ މަޝްރޫއުތަކުގެ ޕްރޮމޯޝަންގެ މަންޒިލަކަށް ރާއްޖެ!

ވިމް "ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ކެރިއާ ވުމަން އެވޯޑްސް 2019" ޕާޓްނަރުންނާ އެކީ ސޮއިކޮށްފި

ވިމް ޓޮޕް50 ޕްރޮފެޝަނަލް ވިމެން ކޮންފަރެންސް އަންނަމަހު ލަންކާގައި، ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިމް "ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ކެރިއާ ވުމަން އެވޯޑްސް 2019"އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ވިމް "ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ކެރިއާ ވުމަން އެވޯޑްސް 2019"އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިމް އިން "ޕްރޮފެޝަނަލް އެންޑް ކެރިއާ ވުމަން އެވޯޑްސް 2019" ލޯންޗް ކޮށްފި

ރައިދާގެ ޑިޒައިންތައް ދުބާއީ މޮޑެސްޓް ފެޝަން ޝޯގައި ދައްކާލައިފި

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ އަންހެނުންގެ ޖަމިއްޔާތައް ގުޅިގެން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިނިސްޓަރު ޔުމްނާއާއި ޝިދާތާ ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

7000 ކަނބަލުންނާ އެކު ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019" ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑަކަށް

1

ވަން ފޮޓޯ: ވިމް ކޮކޯ ޝީކް "ރަން ވިތް އަސް 2019"

ވިމް ކޮކޯ ޝީކް ރަން ވިތް އަސް 2019: ކޮކޯ ޝީކް ސްޓޯލުން އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހެއްދުމުން %10 ޑިސްކައުންޓް

« 1