އދ. ސަލާމަތީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ ހޮވަން ރާއްޖޭން ތާއީދުކޮށްފި

އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ބިންތަކާމެދު އައިސީޖޭގެ ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް އދ. އިން އެންމެފަހުން އެދެނީ

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އާސިމް

ޓެރަރިޒަމްގެ ނުރައްކާ ކުޑަކުރުމަށް ދެ މިލިއަން ޔޫރޯގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭން އދ. ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަކަށް ވާދަކުރަނީ

ޗާގޯސްގެ މައްޗަށް މޮރިޝަސްއިން ދައުވާކުރަނީ ކީއްވެ؟

2

ޗާގޮސް މައްސަލައިގަައި ރާއްޖޭގެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، މޮރިޝަސްއާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދޭން ނިންމައިފި

ރާއްޖެއަށް އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުގެ ގޮނޑިއެއް

މިނިސްޓަރު ޝާހިދުގެ ރިޔާސަތުގައި އދ. ވަނީ ގައުމުތަކާ ގާތްވެފައި: ރައީސް

ޝާހިދުގެ ދައުރު ނިމުމަކަށް، ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ގެނެސްދެއްވީ އުންމީދުގެ ރިޔާސަތެއް!

ޝާހިދުގެ ވަދާއީ ހަދިޔާކަށް އދ. ގެ އެސްޖީއަށް ދެއްވީ ބޮޑުބެރެއް

1

ގެބޮންގެ ސަރުކާރުން އަރުވާ މަތީ އިއްޒަތް ޝާހިދަށް އަރުވައިފި

« 1 ...