ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް އދ. ގެ އެހީއަށް މުއިއްޒު އެދިވަޑައިގެންފި

ހެއިޓީއަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ސިފައިންގެ ފޯހެއް ފޮނުވުމަށް އދ އިން ނިންމައިފި

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލާ ގުޅުމަށް ރަޝިޔާއިން މަސައްކަތް ފަށައިފި

އދ. ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި މިފަހަރު އޮންނާނީ ކޮންކަމެއް؟

އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއަށް އާއުކުޅުތައް އީޖާދުކޮށްފި - އދ

ފޮޓޯ: އދ. ގެ އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ފަސްވަނަ ކޮންފަރެންސްގެ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރާއްކާތެރިވެވޭ ވަރަށް ފައިސާއެއް ނެތް، ގައުމުތަކުގެ އެހީ ބޭނުންވޭ: ރައީސް

އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާކު ރައީސް ސޯލިހު ގިނަ ދާއިރާތަކަކުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި ރާއްޖޭން އިސްކަންދޭނީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް: ޝާހިދު

ރާއްޖެއާ ދެކޮޅުވެރި ގައުމެއް ނެތުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ނަސީބެއް: ޝާހިދު

އދ. ސަލާމަތީ ކައުންސިލަށް އިންޑިއާ ހޮވަން ރާއްޖޭން ތާއީދުކޮށްފި

އިޒްރޭލުން ހިފާފައިވާ ބިންތަކާމެދު އައިސީޖޭގެ ގާނޫނީ ލަފަޔަކަށް އދ. އިން އެންމެފަހުން އެދެނީ

« 1 ...