ސިނަމާލެ ބްރިޖް

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓުގެ 15 ޕަސަންޓް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދައްކަން: ނަޝީދު

3

ވަން ފޮޓޯ: ސިނަމާލެ ބުރިޖާއި ލިންކް ރޯޑު

ޑިކީގައި ހުރި ލަގެޖު ނުބާލައި ދިޔަ ޓެކްސީއަކުން އަލުން އެ ލަގެޖު ދިނުމަށް އިތުރު 100 ރުފިޔާ ޗާޖުކޮށްފި

މާލެ ހުޅުމާލެ ލިންކުރޯޑުގެ މަގުދެބައިތައް ކޮންކްރީޓަށް ބަދަލުކޮށް، ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދަނީ

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، މިފަހަރުވެސް މަގުދެބައިތައް ފުނޑުފުނޑު

1

ހައިވޭގެ ޑިވައިޑަރުތައް ހަލާކުވުމުން މަޑުނުކޮށް ދިޔަ ވެހިކަލް ހޯދައި ޓޯކޮށްފި

ވެލި ނެގީ ބްރިޖު ހެދި ކުންފުނީގެ އުޅަނދެއް ނޫން: ޗައިނާ އެމްބަސީ

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހައިވޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފިރިހެނަކާއި އެއް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެނީ

ބުރިޖުގައި ސައިކަލެއް ކާރެއްގައި ޖެހި ކަހާލައިގެން ގޮސް އެހެން އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ބުރިޖު ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި ޑިވައިޑާތަކެއް ފުނޑުފުނޑުވެއްޖެ

ރޯދަ މަހު ބުރިޖުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަވާނެ، ފޯނު ބޭނުން ނުކުރާތި: ޕޮލިސް

ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހައިވޭ މައްޗަށް އުދަ އަރަނީ

« 1