ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ބުރިޖު މަތީން ކަނޑަށް ފުންމާލި މީހަކަށް އައިޖީއެމްޗުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ބްރިޖު ހުރަސްކުރަން ޖެހޭ މުވައްޒަފުންގެ މައުލޫމާތު ފޮނުއްވުމުން ވެރިފައި ކުރުމަށްފަހު ހުއްދަ ދެވޭނެ: ފައިރޫޝް

ކޮވިޑް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް ސިނަމާލެ ބްރިޖްވެސް ވަކި ގަޑި ތަކެއްގައި ބަންދުކުރަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ ސިޓީ ލޮކްޑައުންގައި

ވަން ފޮޓޯ: މިއަހަރުގެ ''ސުޕާ ޕިންކު މޫން''

ވަން ފޮޓޯ: ކާފިއު ހިންގުމާއެކު ސިނަމާލެ ބުރިޖާއި ހައިވޭއަށް ފަޅުކަން

ވަން ފޮޓޯ: ކާފިއުގެ ވަގުތު މާލޭގެ ހަމަހިމޭންކަން (5 އޭޕްރީލް 2020)

ބުރިޖުގައި 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލެ އާއި ތިލަފުށި ގުޅުވާލުމަށް އަޅާ ބްރިޖުގެ ސާވޭ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ފައްޔާޒް: މާލެއާއި ތިލަފުށި ގުޅާލުމަކީ ނަޝީދު ސަރުކާރުގެ ތަސައްވަރެއް، ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވާނީ ރައީސް ސޯލިހު

މާލެ-ތިލަފުށި ބުރިޖުގެ ޑިޒައިން އަދި ސާވޭގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ، އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރު ފެށޭނެ: ރައީސް

ބުރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

« 1