ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ބަސް އެއްޗެއްގައި ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވީކަން ޑްރައިވަރު އަދި ކޮންޑަކްޓަރަކަށް ވެސް ނޭނގެ: އެމްޓީސީސީ

1

އެމްޕީއެލްގެ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ޓިކެޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ބުރިޖުގެ ގިނަ ބަމްޕަރުތަކެއް ނަގައިފި

ބްރިޖް ހައިވޭގައި ތިން ކާރެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ހައިވޭއަށް އުދަ އަރައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދުކޮށްފި

ބްރިޖާއި ހައިވޭގައި ހަރުކުރާ ކެމެރާތަކުން ބާރަށް ދުއްވާ ވެހިކަލްތައް ދެނެގަނެ، އެމީހަކަށް ސްލިޕެއް ދޭނެ

1

ބަހުގެ ހިދުމަތަށް އެއް އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ދިވެހި ހެދުމުގައި

2

ބުރިޖުގެ އެނުއަލް އިންސްޕެކްޝަން ހެދުމަށް ތިން ދުވަހެއްގައި މާލެއިން ހުޅުލެއަށްދާ ދެލޭން ބަންދުކުރަނީ

ބުރިޖުގެ ހައިވޭގެ މަގުދެބައިގައި ކޮންކްރީޓް ގާ ޖަހަން ފަށައިފި

އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް ތަންފީޒު ކުރާނަން، ގަވައިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޓްރާންސްޕޯޓް

3

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ހަތަރު މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަޖެޓުގެ 15 ޕަސަންޓް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ޗައިނާގެ ލޯނުތައް ދައްކަން: ނަޝީދު

3
« 1