Close

ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ބްރިޖު ލައިޓު ކައިރިން ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކާރެއް ފުރޮޅާލައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ

ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރަން ހައިވޭގެ ބައެއް ލޭންތައް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި ބަންދުކުރަނީ

ޖަމްބޯ އިއްސެގެ އެކްސިޑެންޓް ވީޑިއޯ އާންމުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

1

ހައިވޭމަތިން ސައިކަލް ހުއްޓި ގޮތްހުސްވި ވަގުތު ދަރިފުޅު ސްކޫލަށް ގެންގޮސްދިން ސިފައިންގެ މީހާއަށް ސެލިއުޓް!

8

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ހެދިއިރު ކަނޑަށް ވެއްޓުނު ހޮޅިއަކުން ފަރަށް ގެއްލުންވާތީ ހޮޅި ނަގައިފި

ހައިވޭގައި ޕިކަޕަކާއި ބަހެއް ޖެހި އިތުރު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދު ރައީސް ޔާމީނަށް: ސިނަމާލެ ބުރިޖު ހިލޭ ނޭޅުއްވީ ކީއްވެތޯ؟

ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ އަކަ މީޓަރަކަށް 6،325 ޑޮލަރު، ތިލަމާލެ ބުރިޖުގެ އަކަ މީޓަރަކަށް ޖެހެނީ 3،800 ޑޮލަރު!

ވަކި މީހަކު ވެރިކަމުގައި ހުރީތީ ގައުމުތަކުން ކަންކަން ކޮށްދޭނަމަ އެއީ ގޯހެއް: ރައީސް

ވަން ފޮޓޯ: ސިނަމާލެ ބުރިޖު ކައިރީ ފަސްގަނޑަށް ވެލާ ބިސް އެޅުން

މާލޭ "ވެލާ ފަސްގަނޑު" ހިމާޔަތްކުރުމާމެދު ވިސްނަނީ

« 1