ސިނަމާލެ ބްރިޖް

ބުރިޖު ކައިރިއަށް ވެލައެއް އަރައިފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖު ޕާކިން ޒޯނުގައި ކޮވިޑް ސާމްޕަލް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ބައެއް ލޭންތައް ބަންދު ކުރަނީ

ބްރިޖް ޕްލެޓްފޯމް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުނުކޮށް ދިޔަ ސައިކަލެއް، އެކްސިޑެންޓުވެ ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވައްސާއި ބުރިޖަކީ ވެސް ރައީސް މައުމޫނުގެެ ތަސައްވަރެއް: ޔުމްނާ

1

ބްރިޖު މަތީގައި ދެ ސައިކަލު ޖެހި އެކްސިޑެންޓުވެ، ދެ މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ބުރިޖު ހައިވޭ މަތިން އެކްސިޑެންޓުވުމުން ފިލި މީހަކު ހޯދަނީ

ބުރިޖު ހައިވޭގައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ހޮޅިދަނޑިއަކަށް އަރައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ބުރިޖުމަތީގައި 4 ކާރަކާއި ޕިކަޕެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް!

ސްކޫލް ގަޑީގައި އެ ސަރައްހައްދުތަކުގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކޮށް، ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ހުޅުލެ-ހުޅުމާލެ ގުޅޭ ލިންކު ރޯޑުގައި ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރަނީ

2
« 1