Close

ރައީސް ޔާމީން

ދައުލަތުން ހެކި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ އަބުރު ނަގާލުމަށް: ޔާމީން

ޔާމީނަށް މަޑުކުރާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް؟ ޕްލޭން ބީއަކީ ކޮބާ؟

ކަންބޮޑުވުންތަކާއެކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އަނެއްކާވެސް ޖޭއެސްސީއަށް

ރަމީޒްގެ މައްސަލައިގައި ވަނީ އަޅުގަނޑަށް ކެމްޕޭން ކުރުމެއް ނޫން، ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން: މުއިއްޒު

53 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ފުއްގިރި ހިޔާނާތް: އިސްތިއުނާފު ނިމެންދެން ދަށު ކޯޓުން މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ދައްކަން އެންގި 53 މިލިޔަންގެ ތެރޭގައި ސައްހަކޮށް ހަލާލުކޮށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާވެސް ހިމެނޭ: ޔާމީން

ޓިކެޓު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އޮންނާނީ ޖަލުގައި ކަމާއި ގެއްލޭނީ ޕާޓީކަން ޔާމީނަށް އެނގެއެވެ.

6

އާރަށު މައްސަލަ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އަލުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

53 މިލިއަން ދައްކަން ރައީސް ޔާމީނަށް އެންގި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

"ކަރުނަ" އާއެކު ގާސިމް ދެއްކެވީ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަމުގެ ވާހަކަ، ނަމަވެސް ހިތް ބުރަކަމެއް ނެތް!

ވަން ފޮޓޯ: ޔާމީން މިނިވަންކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅުން ބޭއްވި ހިނގާލުން

« 1 ...