ރައީސް ޔާމީން

ހުކުމާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ޔާމީން ފައިސާ ދައްކަވާފައިނުވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އޭޖީން ނިންމައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ އިދިކޮޅުގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް: ޑރ. ޖަމީލު

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އިއުލާނުކުރި ބައެއް ފްލެޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެއް ނުވޭ: އަސްލަމް

މަތީ ކޯޓުތަކުން ޔާމީންގެ މައްސަލަ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބަލާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް: ޖަމީލު

މިއަދު ދިވެހިން ބަނޑަށް ނުޖެހި މިތިބީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ އިތުރުވެފައިވާތީ: ޝަހީމް

އާދަމް ޝަރީފްގެ ރައްދު ރައީސް ނަޝީދަށް: ލަކުޑި ކާޅަކަށް ދޮންކޭލެއް ނުކެވޭނެ

1

ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަރާމު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށްފަހު: ޖަމީލް

1

ހިޔާ ފްލެޓަށް މީހުން ވެއްދިޔަސް އެތަނުގައި މީހުން ދިރިއެއް ނޫޅޭނެ، އެއީ ކޮށްފައި އޮތް ބޭކާރު ބޮޑު ހަރަދެއް: ރައީސް

2

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ޑރ. ވަހީދު

އަދުރޭ ވިދާޅުވަނީ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޔާމީން ކަމަށް، ޑރ. ވަހީދު ވިދާޅުވަނީ އެންމެންނަށްވެސް ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް

ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔޭގައި ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނަން: ޑރ. ވަހީދު

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: ޑރ. ވަހީދު

« 1 ...