ރައީސް ޔާމީން

ޕީޕީއެމް އޮފީސް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ޔާމީން ވަކިވުމުން ރައީސް މުއިއްޒުގެ ދިފާއުގައި ސަޕޯޓަރުން ނުކުމެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީން ފުލް "ހަނު"، ޕީއެންސީ ކެއްކުމުގެ ކުޅިގަނޑެއްބާ؟

2

ޕީއެންސީން ވަކި އޮފީހެއް ހެދީ އިދާރީ މަސައްކަތަށް އުނދަގޫ ވާތީ: ޝިޔާމް

ސްޓިއަރިން ކޮމެޓީ މައްސަލަ: އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން، ޔާމީން އަރިހުންވެސް ހަގީގަތް ސާފުކުރާނަން: ޝިޔާމް

1

އާރަށް މައްސަލަ: ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި، ދެން އޮތީ ހުކުމްކުރުން

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު: ފަހުބަސް އިއްވުން އަންގާރަ ދުވަހު

ޖަލްސާގެ ކަރާމާތާއި ހައިބަތަށް އުނިކަން ލިބޭނެތީ، މުއިއްޒު ހުވާކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިޔާތަށް ޔާމީން ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ރައީސް ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު

ޔާމީން އަތުން ފަސްމިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ މޭސްތިރިއަކީ މުއިއްޒު: އަދުރޭ

މަގުމަތީ ހަރަކާތަށް ފަރިތަވާނީ އެމްޑީޕީ، އަމާޒަކީ އެމްޑީޕީ ދާއިމަށް މަގުމަތީ ކުދިންނަށް ހެދުން: ޔާމީން

« 1 ...