ރައީސް ޔާމީން

ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެނަމަ މީހުން ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލާނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭތޯ: ޔާމީން

ނަޝީދާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެއްބަސްވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޔާމީން

ގިސާސް ހިފަން ތާއީދު ކުރިޔަސް ރާއްޖޭގެ ނިޒާމުތައް އެކަމަށް ފުރިހަމަތޯ ޔާމީން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

1

އާރަށު މައްސަލައިގައި ނުފޫޒެއް ނުފޯރުވާނަން: ޔާމީން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތް ހިންގީ ޔާމީނުގެ ކެމްޕެއިނަށް ނެގި ދަރަނި ދައްކަން: ނާޒިމް

އެމްޕީއެލް މެދުވެރިކޮށް ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ އަދީބު ނެގި: ނާޒިމް

އަޅުގަނޑު ހުރި ތަނެއްގައި އަދީބު ޔާމީނަށް 15 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިން: ނާޒިމް

1

ވަން ފޮޓޯ: އިދިކޮޅުން ބޭއްވި "ނަބިއްޔާގެ ދިފާއުގައި!" ޖަލްސާ

"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން ހުއްޓުވަން ދިމާވާ ގާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލަނީ

ހިސާނާއި ރިފްއަތު، ޔާމީން މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީއާ ބައްދަލުކުރެއްވި ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ރައީސް ޔާމީންގެ ގެކޮޅަށް ސްޕްރޭކޮށް ގެއްލުން ދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

އާރަށު މައްސަލައިގައި ލައިވްކޮށް މިއަދު ބާއްވަން އޮތް ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ކެންސަލްކޮށްފި

« 1 ...