ރައީސް ޔާމީން

ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު އުޅުއްވަނީ "އަބޮއްފުޅާއި ދަނބޮއްފުޅު" އުޅޭހެން: ޔާމިން

ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދަރަނި 39 ބިލިޔަން، ކޮވިޑާއެކުވެސް މިސަރުކާރުން ނެގީ 37 ބިލިޔަން: އަމީރު

ޔާމީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޑަހުވަދުއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

1

15.42 ގެ ރޭޓުން ޑޮަލަރު ވިއްކާނެ މީހަކު ހޯދަން ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑަށް ގުޅުއްވި: މުހައްމަަދު އިސްމާއިލް

ޔޫސުފް ނައީމަށްދޭން ރައީސް ޔާމީން ދެއްވި ފައިސާގުނީ ރޭގަނޑު ކަމެއް ދުވާލު ކަމެއް ނޭނގެ: ހެކިވެރިޔާ

ޔާމީންގެ ހާޒިރުގައި އެއްމިލިއަން ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާ ގުނާފައި ގެންގޮސް ޔޫސުފް ނައީމަށް ދިނިން: ނަރީޝް

އާރަށު މައްސަލަ: އަދީބާއި ޒިޔަތުގެ ހެކިބަސް އެއްދުވަހެއްގައި ނެގުމަށް ނިންމައި މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައިފި

ގެއްލުނު ފައިސާ ހުރީ ސިންގަޕޫރު ބޭންކެއްގެ ތިޖޫރިއެއްގައި، ހުޅުވަން އަދީބުގެ ލޮލުގެ ރެޓީނާ ސްކޭނެއް ބޭނުންވޭ: ޔާމީން

އަޅުގަނޑުގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ދަނީ ފަނޑިޔާރުންނަށް ގުޅަމުން: ޔާމީން

ދެވަނަ ދައުރެއް ލިބިއްޖެނަމަ މީހުން ޖަލަށްލުމުގެ ބަދަލުގައި ބަލާނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭތޯ: ޔާމީން

ނަޝީދާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން އެއްބަސްވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޔާމީން

ގިސާސް ހިފަން ތާއީދު ކުރިޔަސް ރާއްޖޭގެ ނިޒާމުތައް އެކަމަށް ފުރިހަމަތޯ ޔާމީން ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

1
« 1 ...