ލައިފް ސްޓައިލް

މާދުރީ ދިކްޝިތު މައިކްރޯބައޮލޮޖީއިން ޑިގްރީއެއް އޮވެ، ބައޮލޮޖިސްޓަކަށް ނުވެވުނަސް ބޮލީވުޑްގައި ކާމިޔާބު!

ތެލެސީމިއާ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން: "ލޭހޯދަން އުޅުމުން އިވުނީ އަހަރެންނަކީ ލޭބޯމީހެކޭ ކިޔާ އަޑު!"

2

ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ: ފަރުޒިއްޔާ ނަރުސްކަމުގައި 41 އަހަރު، ނިމިގެންދާންވެސް އެދެނީ މި ހިދުމަތުގައި

އައިޝަތު މޫސާގެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހުނު "ބަލި"، ހުރިހާ ދިވެހީންވެސް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހޭ

މުއިއްޒު ސާބިތުކޮށްދެނީ ބޯންމެރޯ ހެދުމުގެ ނަސީބު ނެތަސް ކާމިޔާބު ދިރިއުޅުމެއް ހޯދިދާނެކަން!

ކުރުވާހަކަ: އަމުރަށް ތަބާ

2

މި ޒުވާން ދެމަފިރިންގެ ހިތާއިހިތުގެ ލޯބިން އުފަންކުރި "ނޮޑީސް ކޮފީ" އައްޑޫގެ މަޝްހޫރު ރަހަޔަކަށް!

45 އަަހަރުވަންދެން އަތް މައްޗަށް އުފުލައިގެން ހުރުމުގެ ރެކޯޑް ގާއިމު ކުރި އަމަރްބަރާތީ

5

ގިނައިރު އިށީނދެ އިނުމަކީ ހަށިގަނޑަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް، އެހެން ގޮތެއް އާދަކުރަމާ!

ރޯދަމަސް ނިމި އީދަށް ތައްޔާރުވަނީ، މި ރޯދަމަސް ކާމިޔާބުތޯ ޓެސްޓެއް ހަދައިލަމާ!

އިސްކޮޅުގެ ރިކޯޑް އެމެރިކާގެ އާއިލާއަކަށް

ސިފަ ބިރުވެރިވެގެން ބާކީކޮށްލި މޫނިސާ ހުރިހާ މައިންނަށް ނަމޫނާއަކަށް، ކާމިޔާބު އަންހެންދަރިޔެއްގެ ހިރޯއަކަށް!

15
« 1 ...