ލައިފް ސްޓައިލް

އައިއެމްޑީބީ ރޭޓިންގެ އެންމެ ކުރިއަށް ތަމަޅަ ފިލްމު ''ޖައިބިމް''، އެކްޓަރު ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތަށް!

ހަތަރު ކަންފަތް ލީ މި ބުޅަލަށް އިންސްޓްގްރާމްގައި ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

އެހެން މީހުންގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރީން ވިސްނައިލާށެވެ.

ޝިލްޕާ އާއި ފިރިމީހާ ވިޔަފާރީގައި މަކަރު ހެދި ކަމަށް ބުނެ ފުލުހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުން ޝިލްޕާ ރައްދުދީފި

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ހިޔާ ފުލެޓު ސަރަހައްދުން މީރު ހެދިކާގެ ދިވެހި ރަހަތައް، މިއޮތީ ވާ ކަމެއް!

36 އަހަރު ކުރީން ގޮވައި 25000 މީހުން މަރުވި ފަރުބަދައަކުން އަނެއްކާވެސް ދުން އަރައި އަޅި ބުރަން ފަށައިފި

އައިޝްވާރްޔާ އާއި އާއިލާ އަދި ސާރާ އަލީ ހާންގެ އިތުރުން ޕޫޖާ ހެގްޑޭ ރާއްޖޭގައި

ކަޓްރީނާ އަދި ވިކީގެ ކައިވެނި އަންނަ މަހު، ދައުވަތު ލިސްޓުގައި ސަލްމާން ހާންގެ ނަމެއް ނެތް!

އަލުން އެކްޓް ކުރަން ނުފަށައި ހުރި ސަބަބުތައް އަނުޝްކާ ކިޔައިދީފި

ތަފާތު ގާނޫނެއް: ޕޯޗުގަލްގައި މަސައްކަތު ގަޑީގެ ބޭރުން މުވައްޒަފުންނަށް ގުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

ޕްލާސްޓިކު ކޮޅެއް އޮވެގެން އައި ރުޅީގައި ހޫނުކޮށްހުރި ސޫޕު ތަށި ޖެހީ މެނޭޖަރުގެ މޫނަށް

ވަން ފޮޓޯ: ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން ސެންޓްރަލް ޕާކްގައި، ވަރަށް ހިތްގައިމު

« 1 ...