މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން

ހުނޫ ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލަ: ކުޑަކުއްޖާއަށް ކުށް ސާބިތުނުވި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފި

ދިރުވާލައިގެން 240 ބުލެޓް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް ފަސް ދުވަސް

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރު ކޮށްލި ޝަރީފްގެ މައްސަލަ ބަލަން ހައިކޯޓުން އަންގައިފި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: 241 ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކޮށްފި

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު 24 އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮންޓެއިނަރުން ފެނުނީ 15 ކިލޯގެ ހަޝިޝް އޮއިލް

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި 44 ހެކި ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމީ ގޯސްކޮށް: ހައިކޯޓު

ދިރުވާލައިގެން 80 ބުލެޓް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު އަތުލައިގެންފި

28 ބުލެޓުގެ މަސްތުވާތަކެތި ދިރުވާލައިގެން ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 30 ދުވަސް

ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމުންވެސް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

« 1