ކުޑަކުދީން

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ތިބި ދެކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި ޝުކުރު ސިފައިންނަށް، ހަގީގީ ހީރޯއިންނަނީ ތީއީ!

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް 19 ޖެހުނު 42 ކުދިންގެ ތެރެއިން 6 ކުދިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޗެރިޓީއަކުން ލެގޯ ބްލޮކް މަތީ ހުސްފަޔާ ހިނގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ތަފާތު ކާޓޫނުތަކުގެ ހެދުންލައިގެން ކުނިއުކަންދާ ކުޑަކުޑަ އަންހެންކުއްޖަކާއި އެކުއްޖާގެ ބައްޕަގެ ވާހަކަ ސަމާލުކަމަށް

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މުސާރައާއި އިނާތްތަކަށް 35،000 ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވެގެންދާ ގޮތަށް ގޭގައި ކަންކަން ރޭވުމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ގޭގައި ތިބެން ވަގުތުލިބުމަކީ މައިންބަފައިންނާއި ދަރިންގެ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތެއް: ޖެންޑާ

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ އިތުރުން ކުޑަކުދިންނަށް ރަނގަޅު މުސްތަގުބަލެއްވެސް ހޯދައިދޭން ޖެހޭ: ރައީސް ސޯލިހު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ މަންމައިންގެ ދުވަސް ނުވަތަ މަންމައިންގެ އީދު

1

ކުޑަކުދިން ގޮވައިގެން ކޮވިޑާއެކު ދިރިއުޅުން، ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ބިރު އަދި ނުރައްކާ

ހިތްފަޅައިގެންދާފަދަ މަންޒަރެއް! ލޯބިވާ ދަރީންނާ ވަކިވެ، އެތައްސަތޭކަ ބަޔަކު ގައުމަށްޓަކައި އެކަހެރި ދިރިއުޅުމެއްގައި

9

މިއީ ތިބާގެ ދަރިފުޅު "ކޮވިޑު ސިކް" ވިޔަ ނުދީ ރައްކާތެރިކޮށްދޭން ޖެހޭ ވަގުތު!

2
« 1 ...