ކުޑަކުދީން

ދަންވަރު ޕަބްޖީކުޅެން ދޫކޮށްލި ކުޑަ ފިރިހެންދަރިފުޅު ޖެހުނީ ބޮޑު ފިރިހެނެއްގެ ދަލުގައި!

3

ދަރީންގެ ހަރަދު: 2000 ރުފިޔާއިން ކުރެވޭނީ ކޮންކަމެއް؟ އެއީ ދަރިފުޅަށް ހައްގު މިންވަރުތަ؟

13

އަމަން: އެންމެ 8 އަހަރުގައި ހާފިޒަކަށްވެ މުޅި ގައުމަށް މިސާލަކަށް

2

ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ދައުވާތައް ޕީޖީއަށް އަނބުރާ ގެންދެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ބިރުވެރިކަމުގެ އިންތިހާއަށް، އޮންލައިން ގޭމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދީން ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީނުދީ މީހުން މެރުމުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ!

ހުޅުމާލޭގައި ޑޭކެއާ ސެންޓަރަކާއި ޕާކިން ބިލްޑިންއެއް ގާއިމުކުރަނީ

އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ނުކުރާތީ ޓިކްޓޮކް 27 މިލިއަން ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ދަރީންގެ ކަންކަންވެސް "އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ" އުސޫލަށް، މަންމައާއި ބައްޕަ މާބޮޑަށްވެސް "ބިޒީ"!

އެއިރު ކުޑަކުދީން ލީ ވަޅަށް، އޮރިޔާންކޮށް ގޯނިއަންދުވައި ނެރުނީ ގެއިން ބޭރަށް، މިހާރު ގިނައީ ނުފެންނަ އަނިޔާ!

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅާއިރު ކުޑަކުދިންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް: ރައީސް

« 1 ...