ކުޑަކުދީން

ވަން ފޮޓޯ ރޯދަ ހަވީރު: ކުޑަކުދީންނާއެކު އާއިލީ އުފާވެރި މަންޒަރުތައް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތަކުން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

އެކަނިވެރިމަޔަކު 4 ކުދީންނާއެކު އުޅެމުން އައި ނިކަމެތި ދިރިއުޅުން މަމްސްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ބަދަލުކޮށްލައިފި

ހުރިހާ ކުޑަކުދީން އަބަދު އިންޓަނެޓުގައި، އެކުދީން ކުރަނީ ކީއްކަން ބަލައިލެވެނީ ކިތައް ބެލެނިވެރިންނަށްބާ؟

ރޯދަމަހު ކުދީން ލައްވައި ގޭތެރޭގައި ކުރެވޭނެ ފައިދާ ހުރި ކަންތައްތަކެއް ތާވަލުކޮށްލަމާ!

ދަރިފުޅު ވައަތްތެރިއަކަށް ވުމަކީ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން، އެއީ ދީނީ ކަމަކަށް ނުހައްދަވާ!

ދަރިފުޅު ދައްކާ ވާހަކައަށް ފަރުވާތެރިވޭ! ހަނގާކުރާކަމުގެ ޝަކުވާކޮށްފިނަމަ އަވަހަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ!

2

ސްޓެލްކޯގެ ސޭވް އެނާޖީ ކެންޕެއިންގެ ދަށުން ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބާއްވައިފި

ދަރީންނަށް ޓަކައޭ ބުނެ ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުމުން ގެއްލެނީ ދެމީހުންގެ ދިރިއުޅުން!

1

އެންމެ 14 އަހަރު ކުއްޖެއް: ޑުރަގްނެޓްވޯކެއްގެ ރެކްރޫޓެއް، ޑުރަގު ބޭނުންކުރުމާއި ވިއްކުމުގެ މަސްތުގައި!

1

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޝަން އުވާލައިފި

ދަރިފުޅު ހަލަނިވެ ސަކަރާތް ޖަހަނީ "ބަސްނާހާ، ނުލަފާ" ކުއްޖަކަށް ވާތީއެއް ނޫން!

1
« 1 ...