ކުޑަކުދީން

އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ނުކުރާތީ ޓިކްޓޮކް 27 މިލިއަން ޕައުންޑުން ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ދަރީންގެ ކަންކަންވެސް "އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ" އުސޫލަށް، މަންމައާއި ބައްޕަ މާބޮޑަށްވެސް "ބިޒީ"!

އެއިރު ކުޑަކުދީން ލީ ވަޅަށް، އޮރިޔާންކޮށް ގޯނިއަންދުވައި ނެރުނީ ގެއިން ބޭރަށް، މިހާރު ގިނައީ ނުފެންނަ އަނިޔާ!

ކުޑަކުދިން ކުށްތަކުން ދުރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޖުވެނައިލް ރެޒިޑެންޝަލް ޓްރީޓްމެންޓް ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅާއިރު ކުޑަކުދިންގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް: ރައީސް

ހުމާއެކު ފާނަބަސަންދާއި ލޮލުރޯގާވެސް ފެތުރެނީ

ބެލެނިވެރިންގެ ޝަކުވާފުންޏެއް: ކުލާސްތަކުން އެނބުރި އަންނައިރު އަނެއްކާވެސް އުކުނު އަޅާފައި

3

ދަރިފުޅަށް ފިލާފަޅު ދަހެއް ނުވޭ! އެކަމަކު "ޓިކްޓޮކް"ގައި އެއްވަނަ، ބެލެނިވެރިޔާގެ ބޮޑު އިހުމާލު!

1

ގޮހޮރުގެ ސީރިއަސް ހާލަތެއް ދިމާވެ ބޭރަށް ދެވޭނެގޮތެއް ނެތް ދޮޅުއަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންގެ އާދޭސް

2

އިހަވަންދޫ 12 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޫބިކްސްކިއުބް ހައްލުކުރުމުގެ ރެކޯޑަކާ ދިމާއަށް

ފިހާރައެއްގައި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް، ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރަށް

އިންސޮމްނިއާ ބަދަލުވީ ޔުމްގެ ނަސީބަށް، "ދަ ގިފްޓް ބާސްކެޓް މޯލްޑިވްސް" ކުދީންނަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ހަދިޔާ

« 1 ...