ކުޑަކުދީން

އެންމެ ކުއްޖެއް ރިހެބިލިޓޭޓުކޮށް ކުށްކުރުމުން ދުރުކުރުމަކީ ޖީލުތަކެއްގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން: އިމްރާން

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް ނިއުމަތު އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގަމުގައި މަސް ފެންގަނޑަށް ވެއްޓުނު ކުއްޖާ ވެންޓިލޭޓަރާއެކު މާލެ ގެނެސްފި، ގެނައި އިރުވެސް ހެޔެއް ނެތް

އިންޑިއާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ބޭންކަކުން 10 ލައްކަ ރުޕީސް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

17 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް، ބިރުދައްކައި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ދޮޅުމަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ މަގާމަށް ނިއުމަތު އައްޔަން ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުންދީފި

ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ގޯނާތަކަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ހައްލުކުރަން ޖެހޭ: ރައީސް

1

ރޭޕް ރޭޕް! މައްސަލަޔަކަށްފަހު މައްސަލައެއް، ކުށްވެރިވަނީ ވިކްޓިމް އެކަނި!

1

ކުޑަކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރަށް ބަހުސް ފަށައިފި

އަޅުގަނޑުގެ ތިމާގެ މީހަކު، އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ކޮއްކޮއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކޮށްފި: މެންބަރު ނަސީމް

1
« 1 ...