Close

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕމެންޓް ބޭންކް

ސޯލާ ޕަވާ ކަޓަމަރާން ޕެސެންޖާ ފެރީ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރުމަށް ޓެސްޓު ކުރަނީ

1

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން އޭޑީބީން ރާއްޖޭގެ ބޭންކަކަށް ލޯނެއް ދެނީ

ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އަންދާޒާ: ކޮވިޑަށްފަހު އިގުތިސާދު އެންމެ ކުރިއަރާނެ އޭޝިއާގެ ތިން ގައުމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭ

މުޅި އޭޝިއާއިން އިގުތިސޯދީ ދުވެލި އެންމެ ކުރިއަރާނެ ގައުމަކީ ރާއްޖެ: އޭޑީބީ

ތިމާވެށީގެ ޒުވާން ލީޑަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވައިލި މަގުޗާޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ޑރ.ޝަހީދު، ރައީސް ނަޝީދަށް: ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވައި ދެއްވާ!

ސިންގަލް ވިންޑޯ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ވެބް ފޮންޓެއިންއާއެކު ވީ އެއްބަސްވުން އުވައިލަން ފިނޭންސުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 : އޭޑީބީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ތިލަފުށި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

ކޮވިޑް 19އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 500،000 ޑޮލަރު ދެނީ

« 1