އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕމެންޓް ބޭންކް

މުޅި އޭޝިއާއިން އިގުތިސޯދީ ދުވެލި އެންމެ ކުރިއަރާނެ ގައުމަކީ ރާއްޖެ: އޭޑީބީ

ތިމާވެށީގެ ޒުވާން ލީޑަރަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތެއް

ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވައިލި މަގުޗާޓު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ޑރ.ޝަހީދު، ރައީސް ނަޝީދަށް: ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކޮށް، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވައި ދެއްވާ!

ސިންގަލް ވިންޑޯ މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރި ވެބް ފޮންޓެއިންއާއެކު ވީ އެއްބަސްވުން އުވައިލަން ފިނޭންސުން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް 19 : އޭޑީބީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ތިލަފުށި ވޭސްޓް މެނޭޖުމަންޓް ފެސިލިޓީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ފެށޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު އިޔާދަކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ: އޭޑީބީ

ކޮވިޑް 19އާއި ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 500،000 ޑޮލަރު ދެނީ

އެކި ދާއިރާތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ލޯނުގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އޭޑީީބީގެ ރައީސްއާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ދެއްވި ޖޮއިންޓް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ރާއްޖެއަށް ފައިދާ ހޯދޭނެ: އޭޑީބީގެ ރައީސް

« 1