ދޫނިދޫ

ދޫނިދޫން ނުވަ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ޖަލާއި ހުކުމުގައި ތިބި އެންމެން ހޯދައި އެމީހުންގެ ކުށަކީ އަދި ހުކުމަކީ ކޮބައިތޯބެލުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް އަންގަވައިފި

1

ގޮޅީގައި އޮވެ ފުލުހަކު ކޮށާލާނެ ކަމަށް ބުނި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

1

ޝިޔާމް ދޫކޮށްލައިފި، އަދުރޭއާއި ޝުޖާއު ދޫނިދުއަށް

ދޫނިދޫ ފެނުގެ މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން: ފުލުހުން

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްނުދޭތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ދޫނިދޫ ބަނދަރު ހެދުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ގައިދީންގެ އާއިލީ ބައްދަލުވުންތައް ސްކައިޕް މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށަނީ

ޖަލުތަކުގައި މީހުން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ގައިދީންގެ ބައެއް ހައްގުތައް ގެއްލޭ: ކޮމިޝަނަރު

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މައްސަލަ: ކުއްޖާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރުކޮށްގެން ދޫނިދުއަށް ގެންގޮސްފި

ތަންފީޒު ޖަލެއްގައި ހުންނަން ޖެހޭ ގައިދީއަކު، ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް: މުހުތާޒް

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

« 1