ގައުމީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނު ކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް: ރޮޒައިނާ

1

އަލީ އާޒިމް އެދުނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ބައި ގަރާރުން އުނިކުރަން

ގަރާރުގެ ސަބަބުން ކުއްލި ނުރައްކާ އިއުލާނުކުރަން ރައީސަށް އިތުރު ބާރެއް ލިބޭނެ: ނަޝީދު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 2ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 3ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ތިބީ ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި، އިމަޖެންސީ އިއުލާނުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ސީޕީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ބާތިލުކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ނަގަން ފާހެއް ނުވި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ބާތިލުކޮށް، އެއަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު މަޖިލީހަށް ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަގުތުން އުވާލުމަށް މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަނީ ގާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަކަށް ނޫން: ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 5ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

« 1