މަޓާޓޯ

ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހުންނަށް ދިރާގުގެ އެހީގައި އީދު ނާސްތާއެއް ދީފި

500 މީހަކަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންބީއޭއެމް އާއި މަޓާޓޯއިން ފެށި މަސައްކަތަށް ދިރާގުން އެހީވެދީފި

ސޭފް ޓޫރިޒަމް ގައިޑްލައިން ހެދުމަޑް ޔޫއެންޑަބްލިޔުޓީއޯއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމައިފި

ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވާލުމަށް އެކުލަވާލި ގައިޑްލައިންގައި ގިނަބައެއްގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތަކެއް އެބަހުރި: މަޓާޓޯ

ފިނޭންސާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކޮވިޑުގެ މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އޮތީ ސަރުކާރާ އެކުގައި މަސަައްކަތް ކުރުމަށް

ވަން ފޮޓޯ: އެންބީއޭއެމް، މަޓާޓޯ އަދި ކޮކާކޯލާ ގުޅިގެން ހާލުގައިޖެހުނު މީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން

500 މީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދީ އެންބީއޭއެމް އަދި މަޓާޓޯއާ ގުޅިގެން ކޮކާކޯލާއިން ނަމޫނާދައްކައިފި

ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ 500 މީހުންނަށް ކޮކާކޯލާ، ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އަދި މަޓާޓޯ ގުޅިގެން އެހީވުމަށް ނިންމައިފި

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ޓެކްސް ކޮންޓްރޯލާ، ޓުއަރިޒަމް އަދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންގެ އަތުން ކެންސަލޭޝަން ފީ ނުނެގުމަށް މަޓާޓޯއިން ގޮވާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ : މަޓާޓޯ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑްސް 2018

« 1