މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް

އިލެކްޝަނުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިހާބު ބާއްވަން ޖެހޭގޮތަށް ހަދަން ހުށަހެޅި ބިލު ބަލައިގެންފި

ޕާޓީއެއްގެ ސިފައިގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެނޭ: ހަސަން ލަތީފް

2

ހަސަން ލަތީފުގެ އިސްލާހުތައް އޮލިމްޕިކް ޗާޓަރާ ހިލާފު، ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑުކުރާނެ: ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތައް

ކުޅިވަރުގެ ގާނޫނަށް ހަސަން ލަތީފު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުން ގިނަ ކުޅިވަރުތައް ސަސްޕެންޑު ކުރާނެ: މަހުލޫފް

އޭސީސީ ފަދަ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބަލަންވާ ވަރަށް މައްސަލަތައް ބަލަމަކުން ނުދޭ: ހަސަން ލަތީފު

ތަހުގީގަށް ހުރަސް އެޅޭ މައުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ނުހޯދޭ ގޮތަށް ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ވަން ފޮޓޯ: 241 ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ޝިދާތާ، ހަސަން ލަތީފަށް: މަޖިލީހުގައި ގޮނޑިއެއް ނެތަސް، ކޮންމެ ފަހަރަކު ވޯޓުކޮޅު ހަމަކޮށްދެނީ އަދާލަތުން

1

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުނުކޮށް ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރަން ސަންސެޓް ގާނޫނެއް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

އޭޖީއާއި ކައުންސިލް ޖެނެރަލްގެ ލަފައިން ކޮޅެއްގައި ނުޖެހުނު ބިލް ހިފައިގެން އެންމެފަހުން މަޖިލިސް ރައީސް އަރިހަށް

މަރުތަކާއި ހިޔާނާތް ބަލާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތަށް ދަތިވާނަމަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ހަސަން ލަތީފް އެދިވަޑައިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބައިބައިވުމެއްނެތް: ހަސަން ލަތީފް

5
« 1