Close

ދުންޔާ މައުމޫން

އެމްއެންޕީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް ޝިދާތާ، އަންހެނުންގެ ވިންގުގެ ލީޑަރަކަށް ދުންޔާ

ދުންޔާވެސް އެމްއެންޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ

ޔުމްނާ ފިޔަވައި، މައުމޫންގެ ހުރިހާ ދަރީން އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި

1

ރާއްޖޭގެ ހާރިޖީ ސިޔާސަތާ މެދު ލަދު ގަންނަން ޖެހޭ: ދުންޔާ

މިވަގުތަށް އެންމެ މުހިންމީ ސްކޫލުތައް ބަންދުކުރުން: ދުންޔާ

1

ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަމަށް ނަސީމް އައްޔަން ކުރެއްވުމުން ދުންޔާ ސުވާލު އުފައްދަވައިފި

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލުކުރަން އިސްކަންދިނުމަށް އެންއީއޯއީސީގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ދުންޔާ ގޮވާލައްވައިފި

ދުންޔާގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް: ދެވަނަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިލުންވަނީ ކީއްވެ؟

1

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކަށްވުރެ ރަނގަޅު: ދުންޔާ

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ކޯލިޝަން ފެންނަނީ ނިކުންނަން ވީތޯ ނުވަތަ ނެރެންދެން ތިބޭނީތޯ ބުނާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް: ދުންޔާ

4

ވަން އެކްސްކްލޫސިވް: ފާޅު މިކުރަނީ އަމިއްލަ ހިޔާލު، ބައްޕަ މައުމޫނު ނުވަތަ ބޮޑުބޭބެ ޔާމީނާ ގުޅުވާކަށް ނުޖެހޭ: ދުންޔާ

2

ވަން ފޮޓޯ: އެމްއާރްއެމް އުފެއްދުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާ

« 1