Close

ހުމާއި ރޯގާ

މިއަހަރު އަރިދަފުސް ރޯގާއާއި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެއްޖެ

ބޭރަށް ހިންގައި ހޮޑުލެވޭނަމަ ކިރާއި ޑައިރީ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލާ!: ޑރ. ފައިސަލް

މިމަހު އެކަނިވެސް 68 މީހަކު އިންފުލުއެންޒާ އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ފާއިތުވި ތިން އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކުރި މިންވަރު އިތުރުވެއްޖެ

ހުމާއި ރޯގާ ބާރަށް ފެތުރެނީ، އަލާމާތް ހުންނަ މީހުން މިކަމަށް ހާއްސަ ފްލޫ ކުލިނިކަށް ދިއުމަށް އިލްތިމާސެއް!

ހުންއައިސް ބޭރަށް ހިންގައި ހޮޑުލެވޭ ރޯގާއެއް ކުޑަކުދީންގެ މެދުގައި ބާރަށް ފެތުރެނީ

މިހާރު ދިމާވާ ދައްޗަކީ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވްވާ ކުދިން ޕޮޒިޓިވާ ބެލެނިވެރިންނާއެކު ބައިތިއްބަން ޖެހުން: ޑރ. ފައިސަލް

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ރޯގާ އާއި ހުމަށް ގޭތެރެއިން ހޯދިދާނެ ބައެއް ފަރުވާތައް

ޑެންގޫ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތައިލުން މުހިންމު: ޑރ މުއިއްޒު

ޖެނުއަރީ މަހަށްވުރެ ފެބްރުއަރީ އަދި މާޗުގައި ރޯގާ ޖެހިގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ އަދަދު ދަށް: އެޗްޕީއޭ

ފިހާރަތަކުގައި ހިދުމަތްދޭން ތިބޭ މީހުންވެސް އަންގިލައިގެން މަސައްކަތް ކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މާލޭހިޔާ ފުރަގަހުގައި ހުރި ޓްރެވަލާސް ކްލިނިކް ފްލޫ ކްލިނިކަކަށް ބަދަލުކޮށް ހިދުމަތްދޭން ފަށައިފި

« 1