ޔުނިސެފް

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މެދުނުކެނޑި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޔުނިސެފުން 420 ލެޕްޓޮޕް ހަދިޔާކޮށްފި

1

އދ. އިން ހަދިޔާކުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕީީޕީއީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކޮށްފި

އަންހެން ކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ އެކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު ރައްކާތެރި ކޮށްދިނުން: މެޑަމް ފަޒްނާ

އަންހެން ކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން: ރައީސް

ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ މީހުން ތަހައްމަލުކުރާ ކަމެއްކަން ގަބޫލުކުރަން ޖެހޭ، އެމީހުންނަށް ދޭންވީ ހިތްވަރު: ފަޒްނާ

ލުބުނާނުގައި ގޮވުމުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ކުޑަކުދިންނަށް ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވޭ: ޔުނިސެފް

ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމަށް އެމެރިކާ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން 11.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި

ކޮވިޑުގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،500 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވޭ: އެޑިއުކޭޝަން

2

ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ ބަޖެޓް ހަމަޔަށް ލިބިއްޖެ: އެޑިއުކޭޝަން

ކަންބޮޑުވުންތައް އެހެން މީހުންނާ ހިއްސާކުރަން ޖެހޭ، އެ އަޑު އަހަންވެސް ޖެހޭ: މެޑަމް ފަޒްނާ

ސްކޫލުތަކަށް އަތްދޮންނަ ސައިބޯނި ހޯދަން ބީލަމަށް ލައިފި

ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރަން ޔުނިސެފްގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑު: މިނިސްޓްރީ