އިބްރާހީމް ޝަރީފް

އެމްޑީޕީގެ ބައެއް މަޖިލިސް މެންބަރުން ފައްޔާޒްގެ ދިފާއުގައި!

ސަރުކާރަށް އިތުބާރެއްނެތޭ ބުނެ ކޮންމެ ކަމަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާއެއް ހެދުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ޝަރީފް

ގަމަށް ކުރި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމުން އައްޑޫ މެންބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ސްރީލަންކަންއާ ހިއްސާކޮށްފި

1

ބެލެނިވެރިޔަކާ ނުލައި ކުޑަކުދިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ވެއްދިގެން ނުވާނެ: ޝަރީފު

އަަލަށް ހޮވޭ ކައުންސިލަރުން މަގާމާ ހަވާލުވަންދެން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުން މަގާމުގައި ތިބެވޭގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މަޖިލިސް ޖަލްސާވެސް ބޭއްވޭނީ ހުއްދަ ނަގައިގެން: މެންބަރު ޝަރީފް

ކޮވިޑް 19 ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަންތައްތަކަށް ހަރަދު ކުރުމަށް، ފަންޑެއް ހުޅުވުމަށް ގޮވާލައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު އެއް އަހަރަށް އިތުރުކުރަން ގާނޫނު ބަދަލުކޮށް އިންތިހާބު ފަސްކުރަން ޖެހޭ: ޝަރީފް

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ މައްސަލަ ނިންމީ ކުރިމަތިކުރުވި ޕްރެޝަރުތަކަށް ބޯލެނބުމެއް ނެތި: މަވޯޓާ

ޑރ. އިޔާޒާއި އިލްމުވެރިން ވަޑައިގަންނަވާ، އަންހެން ފަނޑިޔާރުން ހުއްދަކަން ޤުރުއާނާއި ހަދީސުން ދައްކާނަން

3

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލާގޮތަށް އައްޑޫ ޝަރީފް ހުށަހެޅުއްވި ބިލަށް އެމްޑީޕީ ބައެއް މެންބަރުން ދެކޮޅު

ލުތުފީ މިނިވަންކުރަން އައްޑޫ ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި

2
« 1