One Photos - uRkSGkU5lKNVxq3GQUq8Skkp0.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - GK3arvekmE7BkKMPQy1U46jqc.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - suwetW1prbwvD5U0Bpat7Im82.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ފުޅި ހަރުކޮށްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - NukQKxWEd2iyhOicoCmwJIygg.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - qEVuN5NIQsHsCKBs8aUAp9hm3.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން ދުވާލަކު އެއްފަހަރު ސާފުކޮށް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރޭ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - ODCyCxe6oT5ks9Ly6J4yMll2x.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - vkVhL6kB2ZvYK0Ih15OpHmC9U.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - HlvZVBi4FMqzbmNUUyQZRKPMu.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - G4DPbLpUNIwGLEyonGGSDee0v.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - oIavgAUxCjiRIamdJoi7afSY7.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - O7gcNds7tqzdtlIVFEKilM93h.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ފުޅި ހަރުކޮށްފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - hivr2FDdpc64hTRBtrq24CUNy.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - odczTroyG37cF323fSjSlF2uC.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - 8RA9jaqOXyjfd2C5e88qHj9uP.jpg
29 ޖޫން 2020، މާލެ، ބީއެމްއެލް އިން ނިއު ނޯމަލް ހާލަތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެލްގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި ގައިދުރު ނިޝާން ޖަހާފައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން