ކަނޑުމަތީގެ ހާދިސާތައް

ކަނޑުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ސަލާމަތް ކޮށްފި

އެމްއެންޑީއެފްގެ ލޯންޗެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި

މެދުފުށި ރިސޯޓު ކައިރިން ބަންޑުން ޖެހިފައިވާ ލަންކާގެ ބޯޓެއް ފެނިއްޖެ

ނަސްރުﷲ އާއި ކެޕްޓަން ޔޫސުފް ހޯދުމުގެ އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިޔަށް!

އެކަނި މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް މަހެއް ގަނެގެން މޫދަށް ވެއްޓި ކަރުގައި ނަނު އޮޅިގެން މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެއާޕޯޓު ފެރީއަކާއި ލޯންޗެއް ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ޑައިވިންއަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ ދެ ބިދޭސީން ފެނިއްޖެ، އެމީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ކެޕްޓަން ގެއްލުނު ސަރަހައްދުން ވަޅިއަކާއި އިތުރު އެއްޗިހިތަކެއް ހޯދަައިފި

ނަސްރުﷲ ހުރި ޑިންގީ ކަނޑު އަޑިން ނަގައިފި

މީހުން ދިރިއުޅޭ 19 ރަށަކަށް ބީޗް ސްކައުޓުން ހޯދަނީ

ނަސްރުﷲ ގެއްލުން: ފަސް ދުވަސް ފަހުން އަޑިއަށް ދިޔަ ޑިންގީގެ ބައެއް ފެނިއްޖެ

ގެއްލުނު ކެޕްޓަން ހޯދަން ޑައިވް ކުުރަން ފަށައިފި

... 16 ...