ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ

އަޑުހަރުކޮށް ގުރުއާން ކިޔަވާއިރު ވީހާ ރީތިކޮށް ކިޔެވުމަކީ ގުރުއާނަށް ދޭންޖެހޭ ގަދަރާއި އިހުތިރާމް ފެނިގެންދާ ކަމެއް

ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ އެކުދިންގެ އަތަށް ދެނީ

އައިޔޫއެމްގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ހިންގުން މެދުކަނޑާނުލައި ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއެއް ހުރުމަކީ ލާޒިމު ކަމެއް: ރައީސް މައުމޫން

ޑރ. ޒިޔާދުގެ ސުވާލެއް ސަރުކާރަށް: އައިޔޫއެމް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަށަށް ގެންދަނީ އިސްލާހީ ވިސްނުމެއްގައިތޯ؟

އިސްލާމް ދީނާއި ގުޅޭ ދިރާސާކޮށް ދީނުގެ އިލްމުފެތުރުމަށް އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮތުން މުހިއްމު: އަދާލަތު ޕާޓީ

2

އިސްލާމީ ޔުނިވާސިޓީއާއި ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީއަކީ ވަކިން ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރާނަން: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު

ދިވެހިންގެ ފަޚުރެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ ވުޖޫދުން ފުހެލުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި: އަބްދުއްރަހީމް

1

އައިޔޫއެމްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހަޅައިފައިވާ އިސްލާހުގެ ސަބަބުން ހަރުކަށި ފިކުރާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހަައިފާނެ: ޑރ. ޝަހީމު

1

އައިޔޫއެމް އިން މިއަހަރުވެސް ބުކްފެއާއެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި