އެންވަޔަރަންމަންޓް މިނިސްޓަރު

ޕަރީ ފެންގަނޑު ހިމެނޭހެން ހައްދުންމަތީގެ ހަ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރަން ނިންމައިފި

ރާއްޖޭގެ 11 ސަރަހައްދެއްގައި ސޯލާ ހަކަތައަށް ހާއްސަ ބެޓަރީ އެނާޖީ ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރަނީ

ކެބިނެޓަށް މާދަމާ ބައެއް ބަދަލުތައް ގެންނަނީ

3

ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު: ދިވެހި ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ރެކޯޑް ދެ އަހަރު

ޕޯޓަށް ގުޅިފަޅުން ހިއްކާ ސަރަހައްދުން 6000 ހައުސިން ޔުނިޓަށް ބިން ކަނޑައަޅަން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅައިފި

ނައީމަށް އިންޒާރު ދިނީ ސީއެސްސީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޕީއެސް، އެއީ މިނިސްޓްރީގެ ކަމެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު

މޫސުމާބެހޭ ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ސްޕެއިންއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ތިލަފުށި ހާބަރު ރީހެބިލިޓޭޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ގދ. ތިނަދޫގެ ފެން ހިންދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ކްލީން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް ދިރާސާ ކޮށްފި

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓްއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރާތްކަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދީފި

"ފެހި އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދޭ ސިޔާސަތުތަކަކަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ"

« 1