މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

10 އަހަރު ކުރިން ފާސްކުރި ގާނޫނުގައި ގައިދީންނަށް ޖަލުތަކުގައި ހިންގަން އޮތް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށަނީ

މިދިޔަ ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި 970 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވޭ: އިމްރާން

ފުލުހުންގެ އިޖުރާއީ ގޯހެއްގެ ސަބަބުން އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމަކުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

3

އިރާން ބޯޓުން ގެނައި 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ގާޒީ ބަދަލުވުމުން އާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ނިންމައިފި

މޮނިކޮން ޓެގް ހޯދުމަށާއި އެ ހިދުމަތް ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާނުކޮށްފި

މަރުވެ ކުނިވެފައިވާ ހަށިގަނޑެއް މާލެއިން ފެނުން: ނުފެނިގެން ހޯދާތާ ހަތަރު ދުވަސް! އަނެއްކާވެސް މަސްތުގެ ޝިކާރައެއް؟

މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

215 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

100 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދެ މީހެއްގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

18 ކިލޯގެ ޑުރަގާއެކު ބްރެޒިލްގެ ދެ މީހަކު އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށް، ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބޮކްސާ ތެރެއިން ބައި ކިލޯގެ ޑްރަގްސް، އިޖުރާއުތައް ގޯސްވުމުން ކުށް ސާބިތު ނުވި

15 ކިލޯގެ ކޮކެއިން އެތެރެކުރި އަންހެން މީހާގެ ބަންދު ދަމަހައްޓައިފި

« 1 ...