މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ކޮންޓެއިނަރުން ފެނުނީ 15 ކިލޯގެ ހަޝިޝް އޮއިލް

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި 44 ހެކި ބަލައި ނުގަންނަން ނިންމީ ގޯސްކޮށް: ހައިކޯޓު

ކޮންޓެއިނަރުގެ ތެރެއިން ފެނުނީ ދެ ވައްތަރެއްގެ ޑުރަގް، އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށް

ފެނުނު މަސްތުވާތަކެއްޗާ ހަވާލުވުމުންވެސް ކުށް ސާބިތެއް ނުވި

42 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ފުލުހުން އަމަލު ކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލަން 241 ކޮމިޓީއަށް

ޕިކަޕަކާއި ލޯންޗެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ބިޔަރާއި ބަނގުރަލާއެކު 4 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

119 ކިލޯގެ ޑްރަގު މައްސަލަ: ޒުބެއިރު ޒިންމާ އުފުލަން އުޅޭ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގޭންގު ކުށުގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ނިޔަތާއި މާލީ ނަފާގެ ސަބަބުތައް ޝާމިލްވޭ: ރައީސް

42 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: އަހުމަދު ހުސެއިން ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދެ މީހެއްގެ ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ފަނޑިޔާރުގެ ސުވާލެއް: ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެތެރެ ނުކުރާ ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅު، ޑްރަގު އަޅަން ހޯދަނީ ކޮންތަނަކުން؟

5

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

« 1 ...