މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

ފަރުނީޗަރު ތެރޭ ފޮރުވައިގެން ދުބާއީއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއްބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މާފަރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މަސްތުވާތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފި

1

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމު ފުރިހަމަކުރާ ޒުވާނުންނަށް ކޫއްޑޫއާއި ފެލިވަރުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާނަން: ސެމްބެ

ވައިގެމަގުން އެތެރެކުރަން އުޅުނު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޑްރަގް ޓްރެފިކިންއަށް ފާރަވެރިވާން ޑްރޯން ބޭނުން ކުރަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

1

ޑްރަގުގެ ވަބާގައި ޖެހޭ ޒުވާނުންނަށް ބޮޑެތި އަދަބުދިނުމުގެ ބަދަލުގައި ގެންގުޅެންވީ ކުލުނުވެރި އެޕްރޯޗެއް: ރައީސް

މަސްތަށް ދެވިހިފާފައިވާ މީހުންނަށް ރިކަވަރީ ވިލެޖުތަކެއް ހަދަން އެމްޑީޕީގެ މެނިފެސްޓޯގައި ހިމަނައިފި

1

ނަވާރަ އަހަރަށް ފަހު، ސިންގަޕޫރުގައި ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރި މީހަކު ދަންޖައްސައިފި

ކުރިއާ މެދުވެރިކޮށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު 3.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ޑްރަގް ޓްރެފިކްކުރި ހަސަން އިބްރާހިމް 25 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

1

އޮމްބަޑްސްޕާސަންގެ އޮފީހުގެ އިންވެސްޓިގޭޓަރަކު މުވައްޒަފުންނަށް ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ދިހަ ކިލޯ ޑްރަގަކާއެކު ހައްޔަރުކުރި ޕާކިސްތާނު މީހާ ރާއްޖެ އައުމަށް ބުކިން ހެދީ އެހެންމީހެއްގެ ނަމުގައި

« 1 ...