މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

5.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ތިން ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދިއްފުށީގައި ހައްދައި ބޮޑުކުރަމުންދިޔަ ކެނަބިސް ގަހެއް ފުުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި

61 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެކުރި މައްސަލައިގަ ހައްޔަރުކުރި 11 މީހުންނަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ހަވާލުނުވެ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކަސްޓަމްސްގެ ގުދަނުގައި ހުރި ޕެކޭޖެއްގެ ތެރެއިން ބައި ކިލޯގެ ޑުރަގްސް ފެނިއްޖެ

ވަން ފޮޓޯ: ޑްރަގް ކޯޓު

ޑްރަގް ކޯޓުގެ އަމުރު ހަވާލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ނުވަ ކިލޯގެ ޑުރަގު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދަށް

ޑުރަގު ނެޓްވޯކެއްގައި އިސްކޮށް ހުރި ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދުގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް ޖަހައިފި

ޑުރަގް ނެޓްވޯކެއްގައި އިސްކޮށްހުރި ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިއަދު އަލުން ބަލަނީ

ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގުގެ މައްސަލައިގައި އަށް މީހަކަށް ދައުވާކޮށް ތިން މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޑުރަގް ނެޓްވޯކެއްގައި އިސްކޮށްހުރި ކަމަށް ބުނާ އަރުޝަދު ދޫކޮށްލައިފި، އިތުރު ތިން މީހެއްގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

61 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައި، ހައްޔަރުކުރި 11 މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާންމުކޮށްފި

1
« 1 ...