Close

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

އެމްޓީސީސީގެ ބަހެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ގެންގުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުރަތަމަ 3 މަސް: ސޯޅަ ކިލޯގެ ޑުރަގް އަތުލައިގަނެ 331 މީހުން ހައްޔަރަށް، އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ މާފަންނުން

ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ތިން ހަފުތާ ތެރޭގައި ދެވަނަ މީހަކު ސިންގަޕޫރުގައި ދަންޖައްސައި މަރާލައިފި

ފިލިތެޔޮ ކައިރީ ކަނޑަށް ފައްތާފައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން އައްސޭރި ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅެފި

1

ރާ ވިއްކާކަމަށް ބުނާ ސަފާރީ: މޫސުން ގޯސްވުމުން އުކުޅަހު ފަޅުން ނެރެވޭކަށް ނެތް!

ޖަލަށް ޑްރަގު އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި އޮފިސަރުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ރާ ވިއްކާ ކަމަށް ބުނާ ސަފާރީ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އުކުޅަހު ފަޅުން ނެރެން އަމުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ، އިންޑިއާ އަދި ލަންކާއަށް ޓާގެޓްކުރި 22 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޑްރަގު އަތުލައިގެންފި

2

ނެޕީއެއް ޖަހައި އޭގެ ތެރޭ ޑްރަގު ގެންނަން އުޅުނު ދިވެއްސަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

އުކުޅަހުގައި ބަނގުރާ އާއްމުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ކައުންސިލް ތެރެއަށް ބޮއްކުރައެއް ވައްދައިފި

ރަސްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފިލީ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ބަންދުކުރި، ހިމަންދޫ ހުސައިން ޝަހްބާން

« 1 ...