މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 2661 މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ވަނީ ހުށަހަޅައިފައި: ޕީޖީ

1

އެކްޓަރު އަރްޖުން ރާމްޕަލްގެ ގެއިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނި ފުލުހަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކޯޓުން ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުން މާދަމާއަށް ތާވަލުކޮށްފި

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: އަހުމަދު މޫސާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ދެވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި

ހޮންގްކޮންގް އިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

ކޯޓުން ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

130 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: އިސްކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޝަހީބު ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި

ށ. ފޭދޫގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެ ރައްޔިތުން އިހުތިޖާޖަށް، ތުހުމަތުކުރެވޭ 13 މީހަކު ހައްޔަރަށް

98 ކިލޯ ޑުރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކޮށް، ދޫކޮށްލި މީހަކު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބަނގުރަލާއެކު ހުޅުމާލެ އިން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ޕޯސްޓުން ގެނައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

މާލޭގެ ގެއަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެމީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

« 1 ...