ކޮވިޑް ވިލެޖް

"ކޮވިޑް ފެސިލިޓީއަށް ސާމާނު ހޯދުމަށް އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަކެތި ހޯދުމަށް އޭރު އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން"

"މިލްކިއްޔާތުގައި ނެތް ބިމެއްގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހުރުމުން ދައުލަތަށް ގެއްލުމެއް ނެތް، ކުލިވެސް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ"

މަޑަވެލި ފަޅުތެރޭ އޮތް މަސް ދޯންޏެއް 24 ފަޅުވެރިންނާ އެކު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 21 އަށް

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބިދޭސީއަކަށް ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ޑީއެންއާރުގެ ހިދުމަތްތަކަށް އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިފި

ހުޅުމާލޭ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މިހާރު 7 މީހަކަށް ފަރުވާ ދެމުންދޭ: މަބްރޫކް

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ފުރަތަމަ ބަލިމީހާ ގެންގޮސްފި

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ސިއްހީ އާލާތްތައް ހަރުކޮށް ނިންމައިފި

ކޮވިޑް ވިލެޖަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ އެއާލައިންގައި ރާއްޖެ ގެނެސްފި