ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރި ހުއްދަ ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ އިތުރު 2207 ވިޔަފާރިއަކަށް ހުއްދަ ދޫކޮށްފި

އުރީދޫ ކަސްޓަމަރުންނަށް ތައާރަފު ކުރި ހާއްސަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖުތައް މިމަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިދުމަތްދޭ ވަގުތަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ޗެކު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ބޭންކް ޓްރާންސްފާ ކުރުމަށް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އެދިއްޖެ

މާދަމާއިން ފެށިގެން އެމްޕީއެލްގެ ހިދުމަތް ރޭގަނޑު 11:30 އާ ހަމަޔަށް ލިބޭނެ: ޝާހިދު

ބީޕީޓީ ބަޔާނާއި މާލީ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދަން ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް މީރާއިން އެދިއްޖެ

ހެލިކޮޕްޓަރެއް ބައްލަވައިގަނެ ޖާބިރު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

5

ލޮކްޑައުނަށް ލުއިދިނުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބީއެމްއެލް ހުޅުވާނީ ކޮންމެ ހޯމަ، އަންގާރަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހަކު

ރީޑިން ނަގަން ތަންތަނަށް ނުގޮސް މި އަހަރު ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ކަރަންޓު ބިލު ތައްޔާރުކުރެވޭނެ: ސްޓެލްކޯ އެމްޑީ

ނޫސްވެރީންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ސުވާލުކުރުމުން ވެސް ސްޓެލްކޯ އެމްޑީގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތް ހާމައެއް ނުކުރި

1

މުސާރައިގެ މައްސަލައިގައި މަޖިލިސް ރައީސް ދެއްވި ޖަވާބަށް ރައްދުދޭކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: މުޣުނީ

1

ސްޓެެލްކޯގެ ސޭލްސް ސެންޓަރު މާދަމާއިން ފެށިގެން ހުޅުވަން ނިންމައިފި

... 142 ...