އެޕަލް

އައިފޯން 15 އިން އެހެން އައިފޯނެއް ޗާޖު ކުރެވޭނެ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި އެކު އައިފޯން 15އަށް ހެދި، އައިއޯއެސް 17 އަޕްޑޭޓް ނެރެފި

އައިފޯން 12އިން މާގިނައިން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ރޭޑިއޭޝަން ދޫކުރާތީ ފްރާންސްގައި އެ ފޯނު ވިއްކުން މަނާކޮށްފި

މިފަހަރު ނެރުނު އައިފޯނު މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު، މިއޮތީ އެވާހަކަ!

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު އައިފޯން 15 ނެރެފި، އަގުވެސް ބޮޑު ކޮށްފި

އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އާ އައިފޯނު ނެރޭ އެޕަލް އިވެންޓް މިރޭ

އައިފޯނުގެ ބެޓެރިއަށް މަކަރު ހެދުމުން އެޕަލްއިން 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ބޮޑޫ ބަދަލަކާއެކު އައިފޯން 15 އަންނަ މަހު ނެރެނީ

އެޕަލްގެ އައިފޯން 15 އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ނެރެނީ

އެޕަލް ލޯގޯޖެހި ބޫޓެއް 50،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ

އައިފޯންގެ ފުރަތަމަ ޖެނަރޭޝަން ފޯނެއް 190،000 ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

އެޕަލް ވިޝަން ޕްރޯގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގް އެކްސްއާރު ހެޑްސެޓް ނެރުން ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްފި

« 1