Close

އެޕަލް

ނުވިކިހުރި އައިފޯން 14 އަދި 14 ޕްލަސްގެ ފޯނުތައް ވިއްކާލުމަށް ޖެއްސީ ރީންދޫ ކުލަ

އައިފޯނު ސްކްރީނަށް އަރާ ރޮނގުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފި

އޭ ފޯ ސިޓީ އުރަޔަކުން ނެރެ އެޕަލްގެ މެކްބުކް އެއާ ދައްކާލިތާ 15 އަހަރު!

އިންޑިއާގައި ހުރި 600 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އައިފޯން އުފައްދާ ފެކްޓަރީ ޓާޓާ ގްރޫޕުން ގަންނަނީ

އަައިފޯން 15 އަގުބޮޑުވާނެ

1

މި އަހަރު އެޕަލްއިން ނެރޭނެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް، އައިފޯނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައުމުގެ ފުރުސަތު!

ކިތަންމެ ބައިވަރު ޖީބީއެއްވިޔަސް ޖާގަ ފުރުމަށް ހައްލެއް ނުލިބުނު؟ މިއޮތީ ރަނގަޅު ހައްލެއް!

އައިފޯނަށް ކަމެއް ވުމަކީ ހިތަށް ކެތްވާކަމެއް ނޫން، 14 ޕްރޯއަށް އަރާ ރޮނގުތަކެއްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެއްޖެ

1

އިންޑިއާގައި އައިފޯނު އުފައްދާ ވަރު ތިންގުނަ އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި

އެމް2 މެކްސް ޕްރޮސެސަރ ހިމެނޭ 96ޖީބީގެ ބޮޑު ރެމްއާއި އެކު މެކްބުކް ޕްރޯ!

ޗައިނާ އައިފޯނު ފެކްޓަރީގެ ހަމަނުޖެހުމާ ހެދި އެޕަލްއަށް 6 މިލިއަން އައިފޯނުގެ ގެއްލުން

އައިފޯން 14ގެ ބެޓެރީ މާ އަވަހަށް ދާނަމަ އަވަހަށް މި ދެކަންތައް ކޮށްލާ!

« 1