ފިއުލްސަޕްލައިސް

އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ބޮޑުކޮށްފި

1

ފިއުލްސަޕްލައިސްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ވަކިކުރި ޝަފީއުއަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

އެއްފަހަރާ 24 ވެހިކަލަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ޝެޑެއް ގާއިމުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ސެލްފް ސާވިސްގެ ހިދުމަތްތަކާއެކު އެއްފަހަރާ 22 ވެހިކަލަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ޝެޑެއް މާލޭގައި ހަދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އެސްޓީއޯ އަދި ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސްއާ ބައްދަލުކުރުން

އެމްޕީއެލް ތެލުގެ ވައްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި އެފްއެސްއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށް، ތަހުގީގު ދަނީ ކުރިއަށް: ގަސަމް

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑެއް ނުކުރަން: އެސްޓީއޯ

ޑީސަލް ވިއްކާ އަގު ބޮޑު ކުރީ އެއްނޫން، ކޮވިޑް ޑިސްކައުންޓު ކަނޑާލައި ކުރީގެ އަގަށް ވިއްކަން ފެށީ: އެފްއެސްއެމް

ލޮކްޑައުންގެ ވަގުތުގައި ފިއުލް ސަޕްލައިގެ ދެ ތަނަކުން ހިދުމަތް ލިބޭނެ

ޓީޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިއުލް އެކްސްޕްރެސް އަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދީފި

ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ ސަޕްލައި ކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކާ ނައިބު ރައީސް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި

« 1