ޓީއެމްއޭ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މައްސަލައާ ގުޅިގެން ރައީސް ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް އޭސީސީން ބަލަނީ

ޓީއެމްއޭ ގަންނަން ބައިން ކެޕިޓަލުން ނަގާފައިވާ 305 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދައްކަން ދަތިވެއްޖެ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ މައްސަލާގައި އޭސީސީގެ ރައުޔު ހޯދާކަށް ނުޖެހޭ: ޔައުގޫބް

ކޮވިޑް 19 : ރާއްޖޭގެ އެއާލައިންތަކަށް 507 މިލިއަން ޑޮލަރު ގެއްލުންވާނެ: އަޔާޓާ

ކަސްޓަމްސް އާއި އެމްއޭސީއެލް އާއި އިމިގްރޭޝަން އަދި ޓީއެމްއޭގެ 69 މުވައްޒަފުން އައިސޮލޭޝަނަށް

ފިނޭންސުން ނިންމިގޮތަށް ޓާމިނަލްގެ ކަންތައް ނުދާނަމަ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅަން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނަގާފަ: މެންބަރު ގަފޫރު

ކުރެއްދޫއަށް ޖައްސަން އުޅުނު ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއްގެ ބުރަފައި ނައްޓައިގެން ހިނގައްޖެ

ކުރީސަރުކާރުގައި އެމްއޭސީއެލް ބޯޑުން ދިން ޔަގީންކަން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް މިހާރުގެ ބޯޑުން ބުނި: ޓީއެމްއޭ

އެމްއޭސީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހު ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް މިނިވަންކަމެއް ނެތް. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އޮތީ ވިދާޅުވެފައި: ފައްޔާޒް

3
« 1