އެސްއޯއެފް ކުންފުނި

މަހުލޫފަށް ދައުވާ ކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ޕީޖީ

ޕްލެޓިނަމް ރެޒިޑެންސުން ނިހާން ފްލެޓެއް ބައްލަވައިގަތީ އެސްއޯއެފުން ލިބުނު ދޮޅުލައްކަ ޑޮލަރުގެ ޗެކަކުން

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސް މިއަދަށް ނިންމާލައިފި

ޝަރީފް އާއި ޒަމީރާއި ލުވެއިޒްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށްފަހު ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލައިފި

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ 10:30 އަށް ތާވަލްކޮށްފި

އަދީބު ފިލައިގެން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޕީޖީން ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ތިންފަރާތުގެ ހެކިބަސް ނަގައި، 3 ސެޕްޓެމްބަރުގައި އަޑުއެހުމެއް ބާއްވަން ނިންމައި ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ނިންމާލައިފި

ވޮޑުމުލާ ކުއްޔަށްދީގެން ލިބިފައިވާ މިލިޔަން ޑޮޮލަރު ދިނީ އެސްއޯއެފަށް: ޒިޔަތު

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކުރީގެ އެމްޑީ ޒިޔަތު ހާޒިރުކޮށް ހެކިބަސް ނަގަންފަށައިފި

މިލިއަން ޑޮަލަރު ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން އެއީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާކަން ޔާމީނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ: އަދީބު

2

ދެގަޑި ތިރީހުގައި އިތުރު ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް ނިންމައި ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މެދުކަނޑާލައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ މާރުކޮށްގެން ޔާމީނާ ހަވާލުކޮށްފައި ހުންނާނެ، ތަންތަނަށް ގެންގޮސްފައި ހުންނާނެ: އަދީބު

« 1