ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކުއިޕްމެންޓް، ޕީޕީއީ

ވަން ފޮޓޯ: ގައުމީ އެމްބިއުލަންސް ހިދުމަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޑްރިލް

އެމްޓީސީސީން ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

ބީއެމްއެލް އިން 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ޕީޕީއީ ހޯދުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގުން ބަލައެއް ނުގަނެވޭނެ: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ހެލްތާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހަރަދުކުރި މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ބަހުސް ފަށައިފި

އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރާއްޖެއަށް 1.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕީޕީއީ ހަދިޔާކޮށްފި

އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: އިންޑިއާގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ފަސްވަނަ މަނަވަރު ރާއްޖެއިން ފުރުން

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން 16 މިލިއަން ރުފިޔާ މާފުކޮށްދީފި

މާސްކު އެޅުން: ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް ތިބާއަށް މިހާރު ކޮށްދެވޭނެ އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ފަހާ ފޮތިމާސްކުގައި އެސްޓީއޯ ލޯގޯ ބޭނުން ނުކުރަން އެ ކުންފުނީން އަންގައިފި

ނާޒިމްއަފާ ފައުންޑޭޝަނުން ދިވެހި ޑްރައިވަރުންގެ އެސޯސިއޭޝަނަށް 6000 ޕީޕީއީ އައިޓަމް ހަދިޔާ ކޮށްފި

« 1