One Photos - asAwOe1cxU3HF5f8FU1PKqQOx.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބަލިމީހަކު އެނދުމަތީގައި އިށީނދެލައިގެން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - 5AxGFF98uzWChq8GLhFs6448z.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބަލިމީހުން ބައިތިއްބާފައި -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - tJSa8f9wARGuIF4jtHBrCMh7R.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި، ޕީޕީއީގައި އެތައް ގަޑިއިރަކު އުުޅުމަކީ ބުރަ އަދި އުނދަގޫ ކަމެއް -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - e7aZtMEp8tLwIJIry4ZL9jqpC.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން މަސައްކަތުގައި، ޕީޕީގައި އެތައް ގަޑިއިރަކު މަސައްކަތްކުރުމަކީ ވަރުބަލި މަސައްކަތެއް، -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - IFTzjg9N72WVz1s4Z3pUdw9Zw.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބަލިމީހަކު ދުއާ ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - pTEguRB2UTbXvS7L3ojP2uJS7.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - a1QUH5UG0D9nAkPFKOqmtFoO0.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - A3NkpQUx5ttEPPkzmP4lUsemN.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބައެއް ބަލިމީހުން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - p4O2guYU35KJmvzu0kUD9bhIq.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - VJMJR10EtBbDY6deHjqrqqjGp.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - UwMF49BwfEGCDDjWLmNID625m.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބަލިމީހެއް -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - 5QlYG5YsmX7NB2TznmG1mYyPP.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބަލިމީހެއް -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - oTsvLN0h4pz6ZL5Ohm2eouxy1.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބަލިމީހެއް -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - eGgF8m3azU8V3sUY5yO6J7Nqk.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގައި -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - xxeVYd4R7gVmzUNkffhmVbQYz.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ޕީޕީގައި -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - uVURudrwnJFRz8VWS3cBJvU0b.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - UO0sKNWuZ3uu94Qu3YvEQTEhd.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މުވައްޒަފަކު ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - ajtb4txxi99yzBVGl1iQHmnXx.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ޕީޕީގައި، -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - Jv5YukRwJDIcxi61dGwuu7Nxz.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މުވައްޒަފަކު ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - xjodJAT0Ydmu3o35up8WCkBzv.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މުވައްޒަފަކު ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - VzTleOjSxWjbOpXvc7muNxX3s.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - CAcgPNX427qiCrGJyfOP8zB7N.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ބަލިމީހެއް -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - ApRIaJYtLDByBYHL2M3Hc28nc.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް ބަލިމީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދެނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - nUSdDIB5qf3dyl3KA6LrPCOYG.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ބައެއް މީހުން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - GvFHYIPCvoRqaDGBNA0Aw30xe.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކު ބަަލިމީހުނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - iz8zgbQtvLcngP3yfA0WDppcI.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް މަސައްކަތުގައި -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - ZzsPBPpeOf3Ktk0BojACSUYxk.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބަލިމީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ކާބޯތަކެތި -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - xIWYQ7NyMPc1OGK1uZuwbTFPY.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް، މި މުވައްޒަފުން ޕީޕީއީގައި އެތައް ގަޑިއިރެއް ހޭދަކުރޭ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - 3TstEroy7iveRiGqSAu0pdvGQ.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - 6pu51Qy1VtfjrM3ccY2fCvWuy.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް އަތް ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - WMWDMAPXZqqzjkOsmCJ4P8SOI.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - q1QUmgAfH70gRRIi0eb1rGtVZ.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބަލިމީހަކަށް ފަރުވާދެނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - TxMOFsKF2z2z7bFbzdvcSD6X6.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ތިބި ބައެއް ބަލިމީހުން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - LgOFjj3uwKQMvSYSzKsWGTLzM.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - Fq56ZXeTO1PLhhKgJUDnGsCEy.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ތިބި ބައެއް ބަލިމީހުން -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - yhaamQqZfzhrEy5ipf5soV7Sx.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މީހަކު ނަމާދު ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - a3cF77Tf0ApUtqGkZAkJZYZmU.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ޕީޕީއީ ލަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - BqwCdPaNR6SGDTi6wmzOPWKWN.JPG
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ބަލިއެނދުގައި މީހަކު އުފުލަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - NEyGDzyasAaNvTHvdwOT0DXu9.JPG
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ
One Photos - 1dy5fGezNPOaquf2z9DKWGtOe.jpg
2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020، ހުޅުމާލެ، ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި މީހަކު އަތް ދޮންނަނީ -- ފޮޓޯ: އެޗްއީއޯސީ