Close
One Photos - 598YE2l8q48AC59rPiVRwnRja.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - mxTFiuSKO1gZJyoXVLjh3Mztw.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - hKPysnYfZR8IsUWsgbH4GpW4Y.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - jVDVd36a1Re87FdWUK931fiir.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - UScpGFAcVVH9gEa20MgoWwPx5.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވާހަކަދައްކަވަނީ --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - G9kZNXIDccXm99UzRofVcxYJu.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - W316lh6tjktCTzBE9Oyqk6DWL.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - OXtJ4o6TpTOFwZ4yQFoHOvxpy.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން
One Photos - Fw5jfRM1JdWk7UyRVMOaAMaNO.JPG
8 ނޮވެމްބަރު 2020، މާލެ، އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކުރި ޕީޕީޕީ ދިވެހި ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން --- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ހައްޔާން