އެޗްއީއޯސީ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވީ 75 މީހުން، ޖުމުލަ އަދަދު 10،000 އިން މައްޗަށް

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި

މާމެންދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ފަސް މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގްރީން ޒޯނަކަށް ނުދޭ، ހުރިހާ ލުޔެއް ދިނުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޑރ. ޝީނާ

ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެމީހަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ، ރަނގަޅުވީ މީހުންގެ އަދަދު 32 އަށް

ކަރަންޓީނުވުމަކީ ޗުއްޓީއެއް ނޫން!

"ޝާހިދު ރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގެން ކަރަންޓީނު ނުވެ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ހުއްދަ ނަގައިގެން"

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހަދާ ސެންޓަރުތަކުގައި އިންވިޖިލޭޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވާން ޖެހޭނީ ޕީޕީއީގައި

ޕޮޒިޓިވްވާ ދަރިވަރުންނާއި، ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ދަރިވަރުން އިމްތިހާނު ހެދުމަށް ވަކި ސެންޓަރުތަކެއް ގާއިމުކުރަނީ

ގދ. މަޑަވެލި އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ކޮވިޑު ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މަރުވެ، މި ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 34 އަށް

ކައުންސިލުން ހުއްދަ ދިނަސް ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ރަށަށް ދެވޭނީ އެޗްއީއޯސީގެ ހުއްދައާއެކު: ޑރ. ނަޒްލާ

« 1 ...