ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު

ވުޖޫދުގައި ނެތް ކަމަށް ބުނާ 2500 ފުލެޓަކީ ފަށަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް މަޝްރޫއެއް: ޑރ. މުއިއްޒު

5

ވަން ފޮޓޯ: ފީފީއެމް ޕީއެންސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

ނޫމަޑި މައްސަލައިގައި ދޮގު ބަޔާން ދިނުމުގެ ދައުވާ މުއިއްޒުގެ މައްޗަށް އުފުލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މުއިއްޒު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން

މުއިއްޒަށް ސިޔާސީ ބިރުދެއްކުން ހުއްޓާލުމަށް އާދަމް ޝަރީފް ގޮވާލައްވައިފި

އެންޓި ކެމްޕެއިން ކުުރުމަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން: ޑރ. މުއިއްޒު

މާލެއާއި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށާއި ތަފާތުކުރުމަކީ މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުމެއް ނޫން: ޑރ. މުއިއްޒު

މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރަން މުއިއްޒު ފޯމް ހުށަހަޅައިފި

ނާސްތާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ: ޑރ. މުއިއްޒު

1

ރަސްރަނި ބަގީޗާގެ ގިނަ ކަންތައްތައް ހަވާލުކޮށްފައި އޮތީ ފުލުޙުންނަށް އިތުރު މުސާރަ ދީގެން: ޝިފާ

ފްލެޓް ލިޔުން ފަހުން ދޫކުރާނެ ކަމަށްބުނެ ކިޔޫގައި ތިބި މީހުން ފޮނުވާލައިފި

އާންމުކޮށް މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ ފަރާތްކަށް ލިބުނު ފުލެޓްތައް އަތުލާނަން: ހައުސިން މިނިސްޓަރު

3
« 1