ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓް

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މާދަމާ ފަށަނީ

އޮޑިޓާ ޖެނެރަލްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނަން: ދީބާޖާ

4

ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ނުދޭން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް އަންގަވައިފި

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަން އޭޖީ ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ސަރުކާރަށް ލިބޭ ހުރިހާ ގެއްލުމެއްގެ ބަދަލު އެއްބޮނޑިޔަކަށް ގަނޑުކޮށް ދޭކަށް ނުޖެހޭ: އަލީ ހުސެއިން

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ރިވިއުކުރަށް އޭޖީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

8

އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާތީ، ދިބާޖާ މައްސަލަ އަލުން ރިވިއުކުރަން ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެޓާނީ ޖެނެރަލް މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުން

ދީބާޖާގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މުރާޖައާކުރުމަށް އޭޖީއަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ހަފްތާއެއް ތެރޭ ދީބާޖާއަށް 348 މިލިޔަން ރުފިޔާ ނުދައްކައިފިނަމަ މިނިސްޓަރު ނަހުލާ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ

1

ދީބާޖާގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން އެދިއްޖެ

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ފައިސާދޭނެ ގޮތްތަކެއް ހުށަހެޅުމަށް ކޯޓުން އަންގައިފި

« 1