އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ ޑައިމަންޑް ޖުބްލީ ޕްރޭޑް ބާއްވައިފި

ބައިބައިވުމާއި ރުޅިވެރިވެރިކަމުން ދުރުވެ ދަރިންނަށް ނަމޫނާ ދެއްކެވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

1

ވަން ފޮޓޯ: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު އިސް ދަރިވަރުންގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލު އިސް ދަރިވަރުންގެ އިންޓަ ހައުސް ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެހެންދިއަށް

1

އަމީނީ އަލިމަސް ކާނިވަލް ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: "އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ ރަން"

ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި "އަމީނީ ޑައިމަންޑް ޖުބިލީ ރަން"އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވަން ފޮޓޯ: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން ބޭއްވި އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަން

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލާއި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އާޓް އެންޑް ކްރާފްޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ފަށައިފި

ޖަލުތަކުގެ ލައިބްރަރީއަށް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ފޮތް ހަދިޔާ ކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ގޯގްރީން ޕްރޮގްރާމު އިފްތިތާހުކުރުން

އަމީނިއްޔާގެ ސްކޫލުގެ ގޯގްރީން ޕޮރްގުރާމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ލިބުނު ފަހުރެއް: ރައީސް މައުމޫން

« 1