One Photos - eDUTehaTYyZVWXMQDCnR34NLk.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރެއް ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - f9IABfbrt7GT5BKxsIYkJOWEH.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރެއް ސްކޫލް ކައިރީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FTfWx4sCL2J4BI6DtiLNxEYuY.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fKHqlCoTgjgXUf7LpNswRd9Ks.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - EGFIZ9qbgppwnsp1bSK5nYRFy.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6N3V6mEvUgU8S7hJ1LSRhmf0Z.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V1jhBnNIthWA2djKPSRWOfXjT.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - jqR4C6byh0L7GT6rKIng4aMsq.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ވަންނަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - pMhpbMnOfLhDBsawbZYESwqpL.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - f6vJROi2h2hUuYRM8SY19uQnT.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ސްކޫލްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - IY4UQrKKyOuH3KNWVU8y1MOwm.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނާއި ޓީޗަރުން ސްކޫލްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - PYHwmiS0eoRCafVNfO3GCLdsn.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - O77kBbDd0NHLhjVuE0aW3zNhF.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - Oq2FgKVXsqCf7nBYwvm4t8RuW.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1A4NemLZohe5BzKbFMUY5fV3O.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fL4cAKDK6hC8aGU3Or8ffoYOQ.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - MEHhDmwhyhEc3Cm2lwtlrjXbO.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އިސްކަންދަރު ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - owgt3NeLFKTrwZyBDhjH7aXLE.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - OrSUjRnkJC4bua2SWybYFqO7u.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 092t0xf3ozUAnNd5mvx3AiKDK.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - y3FIn6CbPJtEWkk8TnZYvoqDl.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - DjBalATkUTS95SxFo6xVl2dG2.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19އިގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - LIN9ZHVnb8RUrvQ4wvKhNNpTe.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uRsRaVD0jZYFrOl9iOEy6OFYt.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 6kSqWh7mAvWvQ7xajCswSXzrT.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - X0XPqP7u3kNkHPiMMRqLnK6nn.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XiSNm1A3AauVGlqQ5VgldAfOR.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - CE5xH92K9P7lLJUBcvzXrJCae.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - byZQr5h5njVMNC2Dw9RHfElub.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސްނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - V6WU5P8zh0OHYsSquqZsKFNgH.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު އަތްދޮންނަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 8g3cUnsCBM4HdzwbwAlClJTnN.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު އަތްދޮންނަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - YcOhbTGG4xGc3lazhO6LgbgZX.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރަކު އަތްދޮންނަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 1gxmH7kgeecEXUqBguR85omYa.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - iF2ybFHiDXboodY6WssMzCJ9Z.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - U5MrVKLFc1o0jR3hZEcOMU6rS.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 7O6xNPcXciXdPWB8gWWg2CkbH.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - uXN2Yzdh0KKCR8QUn6JANGZDu.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - m0hxih695TFujeuhqNskKpGBs.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - KClazX2tZjWXtYtBl0EwCJraO.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - XpDqkyyNHthKegCw5naGwTmCl.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - oiFTntchWBqLcZGScTxCsthXF.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qaxRYNjKy8Z5R6cmjlgQU5Yxg.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - UtH309kAJqAStdFd04hCRHrec.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކްލާސްރޫމްގައި -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - 4zbZMPFh4Rmjxfi0NKVZYbzrm.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - fHHUwJRVHkFM9ARHRInCbXww0.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - BCD88LqJ6PQq4MNokHOtGPdzA.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - qwOgXMFbWP91EwQIV2hhpHFkO.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - ghu6d8yf2TAL9ACwcMHVoSpEy.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - amo4iUt7bQTcdZPzlGVrz1YRx.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - bJBpfgKMOuvOeVdogjYWNzhTU.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - vxTyhhpnPTuuhfEDBSKrdFd2X.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ހުންބަލައި ސެނިޓައިޒް ކުރަނީ -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - j30LLZJ7vIj2eb4jMiaojVmfw.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް
One Photos - FjBhImwU6qe4x6znsvTwC1gX2.JPG
10 ޖެނުއަރީ 2021، މާލެ، ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ފަހުން އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވައި ކިޔެވުން ފެށުން ، ގަލޮޅު ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން -- ވަން ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އައުޒަމް