ތާރީޚު

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 22

ދިވެހި ތާރީޚު: ހެންވޭރުގަނޑުވަރު މަނިއްޕުޅުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވި ބޮޑު ލަދު!

މާލެއިން ބުރުސާއިން އިސްތަންބޫލަށް - 01

ދިވެހި ތާރީޚު: ހާޖީ އިމާދުއްދީނާއި އުސްގެކޮޅު

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 21

ދުނިޔޭގެ ތާރީޚު: ޗެންގީޒް ޚާންގެ މަހާނަ ހުންނަތަން ސިއްރުވެފައި އޮތުމުގެ ސަބަބަކީ ކޮބާ؟

4

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 20

އާދަމުގެފާނުގެ ވާހަކަ - އިންސާނީ ތާރީޚުގެ ބަރަކާތްތެރި ފަތިސް - 3

1

ދިވެހި ތާރީޚުން ސަފުހާއެއް: އެލިޒަބަތު ދެވަނައިގެ ރަނިކަމުގެ ފެށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރިއެވެ.

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 19

މާތްﷲގެ އެއްކައުވަންތަކަން ހިތަށް ސިފަވެގެން އައީ ކީރިތި ޤުރުއާން މުޠާލިޢާ ކުރުމުންނެވެ. : ޑެލީސްޕެންސަރ

މިޒަމާނުގެ ޖުމްހޫރިއްޔަތުގެ އަސާސަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ޝޫރާއީ ނިޒާމެވެ. - 18

2 ...