ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި މާދަމާއިން ފެށިގެން ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ކިޔަވައިދެނީ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ވެސް ޕޮޒިޓިވް ވެ ސްކޫލު އޮފީސް ބަންދުކޮށްފި

ގާޒީ ސްކޫލުގެ ޓީޗަރެއް އަދި ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ވަން ފޮޓޯ: ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ، ދަރިވަރުން އުފަލުން ސްކޫލަށް

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް އަށެއްގެ ކިޔެވުން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ސުކޫލުތައް އާ އާންމު ހާލަތަށް ތައްޔާރުކުރުން

ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ހާސިލު ކުރަން ބޭނުން ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ފާހަގަކޮށް އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ: ނައިބު ރައީސް

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ސެލެބްރޭޝަން ނައިޓް ބާއްވައިފި

އަންޖުމްގެ ފަހު ބަސް: ބަސް އެއަންނަނީ ގަޔާދިމާއަށް! ޕްރިފެކްޓަކަށް ވާން މަދުވި ދެމާކްސް ހޯދަން ބުރަކޮށް ކިޔެވި

22

އަންޖުމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ކަށު ނަމާދު މިއަދު މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު ހުޅުމާލޭ ވަގުތީ މިސްކިތުގައި