Close

އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ

ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި 240 މީހަކު ފެސިލިޓީތަކަށް ނުގެންދެވި އެބަ ތިބި: ޑރ. ނަޒްލާ

އިޖުތިމާއީ ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު އީސަ ހުންނެވީ އައިސޮލޭޝަންގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

އެފްއޭއެމްގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމުން އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ނޫސްވެރިން އައިސޮލޭޓްވާން އަންގައިފި

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގައި ތިބި ދެކުއްޖެއްގެ ހިތުގެ ލޯތްބާއި ޝުކުރު ސިފައިންނަށް، ހަގީގީ ހީރޯއިންނަނީ ތީއީ!

ވަން ފޮޓޯ: ވިލިވަރު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ

ޕޮޒިޓިވް ނޫން އެންމެން ގޭގައި ބައިތިއްބަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ! ހޯމް ކަރަންޓީނަށް ތައްޔާރުތަ؟

1

މާލޭގައި ތާށިވެފަ ތިބި ރައްޔިތުން ކަރަންޓީން ކުރުމަށް އިތުރު 3 ރިސޯޓް ހަމަޖެހިއްޖެ: އަލީ ވަހީދު

3

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއްގެ ކޮމާންޑަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން އޮފިސަރަކު ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގައި ހުރިހާ ގައުމަކަށްވެސް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ބިދޭސީން: ހޯމް މިނިސްޓަރު

އެންމެގިނަ ބަލި މީހުން ފެންނަ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެޔަށް ދެތިން ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެ ވަންނާނެ: މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓީނުވާން ފަސްޖެހެނީ ކީއްވެ؟ އެކަން ކުރަން ޖެހެނީ ތިބާއަށްޓަކައި، ލޯބިވާ މީހުންނާއި ގައުމަށްޓަކައި

ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކަކީ ޖަލެއް ނޫން، ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކޮށްދެއްވާ!: އޭސީޕީ ފައިރޫޝް

« 1