ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ

ކަނޑުހުޅުދޫ ކޯޓުގެ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަންދީދީ ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިކުރުމަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި

ވޯޓު ސިއްރު ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ނުދޭނެ ކަމަށް ދެ ފުލުހަކު އިއުލާނުކޮށްފި

2

ދެ އަހަރު ނުވާ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކާފަ އާއި މުނިކާފައަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ދެއަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖާއަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލައިގައި އިތުރު ބަޔަކަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ޕީޖީ

ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ކާފަގެ ދިފާއުގައި ތެދުވި މަދީހާގެ ކެންޑިޑަސީ ބާތިލުކުރަން ނިންމައިފި

ކަނޑުހުޅުދޫ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްގެ ހަތް މައްސަލައެއް ދަނީ ބަލަމުން: ޖޭއެސްސީ

ކޯޓުތަކުން ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަތައް ނިންމާނެ މުއްދަތެއް ގާނޫނުން ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން އޭޖީއަށް އަންގައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ޖިންސީ އަނިޔާއާ ގުޅޭ ހައިރިސްކް އާއިލާތައް ދެނެގަންނާނެ މިންގަނޑެއް ދެ ދުވަސްތެރޭ ހަދަން މިނިސްޓަރަށް އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ޝިކާރަ އަކަށްވި ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖާގެ މާމަ ފިޔަވަތީގެ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ގއ. އަތޮޅުގެ ސެންޓަރުގައި މުވައްޒަފަކު ނެތި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަނީ ވެފައި: ޝިދާތާ

ކުއްޖާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ކޯޓަށް ފޮނުވާފައި!