އެކްސިޑެންޓް

ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާތެރޭ 759 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކުރާ އުޅަނދުތައް ޓޯ ކުރާނެ ކަަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި

ޓޯކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކާ ހަވާލު ނުވެއްޖެނަމަ، އުޅަނދުތައް ނައްތާލަނީ

މިދިޔަ ހަފްތާގައި 481 ވެހިކަލްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

މާލޭގައި ތޮއްޖެހުން ކުޑަކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި

ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި 544 ވެހިކަލެއްގައި ސްޓިކާ ޖަހައިފި

ޕިކަޕާއި ލޮރީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ކަނޑައަޅަނީ

ބުރިޖުގެ ހައިވޭގެ މަގުދެބައިގައި ކޮންކްރީޓް ގާ ޖަހަން ފަށައިފި

ވެހިކަލު ދުއްވާ ބާރުމިން ބަލަން ފަހުގެ ސްޕީޑް ގަން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

އީދު ބަންދުގައި މާލެ ސަރަަހައްދުން ފުލުހުންނަށް 206 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ

ހުޅުމާލޭގައި ޕާކިން ޖާގަ ހުރި ފަރާތްތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް އެޖާގަ ދެވޭގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ސްޓިކާ ޖެހި ވެހިކަލްގެ އަދަދު މަދުވެއްޖެ

« 1