ޝެއިހް އިލްޔާސް ހުސެއިން

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޑީއެންއާ ދެކޮޅަށް ''އިލްމުވެރިންގެ ގުޅުން''ގެ ނަމުގައި އިލްމުވެރިން ނުކުތުން

އެމްޑީއެންގެ މައްސަލަ އޮއްބާލަން އުޅުނަސް އެކަމެއް ނުވާނެ، މިއީ ލެޔާ ގުޅިފައިހުރި ކަމެއް: އިލްޔާސް

1

މައާފަށް އެދި ބަޔާން ނެރުމަކުން ނުފުދޭ، ތައުބާވޭ: އިލްޔާސް

ސައުދީ ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ފަނޑިޔާރުކަން ކުރުމަށް އިލްޔާސަށް ލިބުމުން ޑރ. ޝަހީމް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

1

ހަރުކަށި ފިކުރުން ޒުވާނުން ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ ދީނުގެ ސައްހަ މައުލޫމާތު ދީގެން: ޝައިހް އިލްޔާސް

މުސްލިމަކު ގޯސް ކަމެއް ކުރުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އުނިކަމެއްނޫން: އިލްޔާސް

ކާމިޔާބު މީހަކާއި ނާކާމިޔާބު މީހެއް އެނގޭނީ ގިޔާމަތް ދުވަހު: އިލްޔާސް

ފަތުރުވެރިން ބަރަހަނާކޮށް އުޅޭ މައްސަލައިގައި އިލްޔާސް އާއި އިޔާޒު އާއި ޒައިދު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ރަލުންލިބޭ ފާފަޔަށް ނުބަލައި މަންފާއަށް ބެލުމަކީ ދެދުނިޔޭގައި އަބާއްޖަވެރިވާނެކަމެއް: ޝައިހު އިލިޔާސް

4

ދީނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތި ކޮންމެ ވެރިއެއްގެ ނިމުން އައީ ވަރަށް ހިތިކޮށް: އުމަރު ނަސީރު

1

ދީނާ ބީރަށްޓެހި ބަޔަކާއެކު ހިތާއި ހިތުގެ ގުޅުމެއް ނުބޭއްވޭނެ، އެއީ މުސްލިމުންނަށް ހުއްދަ ކަމެއްނޫން: އިލްޔާސް

ތަރައްގީގެ ނަމުގައި މުސްލިމުން ރިވެތި އަޚުލާގާ ދުރުކުރަން ނޫޅުއްވާ! ﷲގެ ނިޔާ ވަރަށް ގަދަފަދަވާނެ: އިލްޔާސް

« 1