މޯލްޑިވްސް ލޭބަ އެންޑް ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

މުއްދަތު ހަމަވިރު އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅީ 4 ޕާޓީން، ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އީސީ

ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ދުވަސް: ޝަރީފް

ލޭބާ ޕާޓީން އެކި ޕާޓީތަކުގެ 10 ކެނޑިޑޭޓަކަށް ތާއީދުކޮށްފި

ރޫމް ބޯއީންނަށް ނިސްބަތްކޮށް ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް މާފަށް ނޭދޭނަމަ ސަލީމުގެ ވިޔަފާރިތައް ބޮއިކޮޓް ކުރުމަށް ގޮވައިލައިފި

1

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި ނަމަ ބަލައިގަންނަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

މަޖިލިސް އިންތިޚާބު 2019 : ޖުމުލަ ކެންޑިޑޭޓުންގެ އަދަދު 394، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 217 އަމިއްލަ ގޮތުން 177

މަޖިލިސް 2019 : ދިހަ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އެކު ރެކޯޑު މާފަންނު ހުޅަނގަށް، 10 ދާއިރާއެއްގައި ދެ ކެންޑިޑޭޓުން

ލޭބާ ޕާޓީން މަޖިލީހުގެ 11 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި

ޖޭޕީ އާއި އަދާލަތުން މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފަ: ލޭބަޕާޓީ

މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި 15 ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރާނަން: ލޭބަރ ޕާޓީ

މިޕާޓީއަކީ މަހުޖަނުންގެ ފަހަތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ޕާޓީއެއްނޫން: ލޭބަރ ޕާޓީ

ލޭބަރ ޕާޓީން ލީޑަރޝިޕު ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލައިފި

« 1