ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ

އަފްރާޝީމް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައިފި، ނަތީޖާއެއް ނުފެނޭ: މަޖިލިސް ރައީސް

އަފްރާޝީމް، ޔާމީން އަދި ރިލްވާންގެ މައްސަލައިގައި ހެކިބަސް ރައްދުވާ މީހުން ތިބީ ބޭރުގައި: މަޖިލިސް ރައީސް

މަރު ކޮމިޝަނުން ރައީސް ނަޝީދަށް ރައްދު ދީފި

އިންސާފު ހޯދައިދޭން ވީ ވައުދު ފެއިލް ވެއްޖެ: އާދަމް ޝަރީފު

މަރުތަކުގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ބުނުމުން ރައްޔިތުން ގަބޫލެއް ނުކުރާނެ: ގައްސާން

ޑރ. އަފްރާޝީމާއި ރިލްވާންގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރެވި ވަނީ ފުލުހުންގެ އިހުމާލުން: މަޖިލިސް ރައީސް

އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ރިޕޯޓުގެ ސައްހަކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: ރިޔާޒް

1

ޑރ. ޝަހީމްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި

ރިލްވާނާއި، އަފްރާޝީމް އަދި ޔާމިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްދޭން އެދުނު މައްސަލަތައް އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި

1

ޑރ. ޝަހީމަށް ދައުވާކުރުމަށްވުރެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ދައްކާފަހުރި ވާހަކަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން މުހިންމު: ޒައިދު

1

ރިލްވާނާއި، އަފްރާޝީމް އަދި ޔާމިންގެ މަރާ ގުޅިގެން ދެމީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

އަފްރާޝީމުގެ މަރުގެ ރިޕޯޓް ފުރިހަމަވާނެ: ސުއޫދު

« 1