ޗައިނާ

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާއިން ގާއިމުކުރި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

1

ޗައިނާގެ ސީއެމްއީސީން ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްގީކުރި ފުލެޓުތައް މަރާމާތުކުރުމަށް އިންސްޕެކްޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ޗައިނާ އާއި ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިދާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

މިއަހަރު ޗައިނާއާ ކައިރިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުންމީދު ކުރަން: ޝާހިދު

ޗައިނާއިން ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމުކުރާ ލޮލުގެ ފަރުވާ ދޭ ސެންޓަރު މިމަހު ހުޅުވަނީ

ޗައިނާއިން ރާއްޖޭގެ ބިން ފޭރުނީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ނަގަން، އެއީ ބޮލުގަ ރިހުމެއް: ޗައިނާ ސަފީރު

ޗައިނާ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ގުޅުމާ މެދު ސިޔާސީ ވެރިން ތަޅާނުފޮޅައި އިހުތިރާމު ކުރުން މުހިންމު: މޫސަ

ސައީދު، ނަޝީދަށް: ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އެކުލަވާލާފައިވާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމަންޓް މަރެއް ނުވޭ

ޗައިނާގެ ސަފީރު، ނަޝީދަށް: ދަރަނީގެ ދަންތުރައެއްގައެއް ނުޖައްސަން، އެއްބަސްވުންތަކަށް އިހުތިރާމު ކުރޭ!

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަތުރުވެރިޔަކު މަރުވެއްޖެ

ޗައިނާ އިން ނަގާފައިވާ ދަރަނި "ރީސްޓްރަކްޗާ" ކުރުމުގެ ވާހަކައެއް މިނިސްޓަރު ނުދައްކަވާ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ދެގައުމުގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ޗައިނާއާ އެކު ރާއްޖެއިން "ކޮންސެޕްޓް ޕޭޕާ" ގައި ސޮއިކޮށްފި

... 26 ...