ޗައިނާ

ހަތަރު ގައުމަކަށް ގުޅުމަށް އުރީދޫން ހާއްސަ އަގުތަކެއް

ކެންސަލް ކުރި އަދަދަށް ވުރެ އަލަށް ހެއްދި ބުކިންގްސްގެ އަދަދު އިތުރު

2

ޗައިނާގައި ތިބި ދިވެހީންނާ މެދު ބަހައްޓާ ގާތްކަމަށް ޓަކައި ރައީސް ސޯލިހު ޝުކުރު އަދާކުރައްވައިފި

އިންޑިއާއަށް ގެންދިޔަ ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނެވޭނީ ކަރަންޓީނުގެ މުއްދަތު ފުރިހަމަކޮށް ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހު: ޝާހިދު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް: ބަލިން ސަލާމަތްވާ މީހުން އިތުރުވެ، ފެތުރޭ މިންވަރު އަންނަނީ ދަށްވަމުން: ޗައިނާ ސަފީރު

ޗައިނާގެ ވުހާންގައި ތިބި ދިވެހިން އިންޑިއާގެ ހާއްސަ ފްލައިޓެއްގައި ދިއްލީއަށް، ކަރަންޓީނުކުރާނީ އިންޑިއާގައި

ޗައިނާގައި ދޫނި ރޯގާ ފެތުރެން ފަށައިފި، މިހާތަނަށް 17،000 އަށްވުރެ ކުކުޅު ނައްތާލައިފި

ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ސަބަބުން ވުހާން ސިޓީ ބަންދު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތް އެނގޭތަ؟

5

ރާއްޖެ އަންނަ ޗައިނާގެ ފުލައިޓުތަކަކީ އެގައުމުގެ ފަތުރުވެރިން ބަލާ އަންނަ ފުލައިޓުތަކެއް: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިން ގެންދިއުމަށް ޗާޓަރު ފުލައިޓުތަކެއް

1

ޔޫއޭއީ އިންވެސް ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ޗައިނާގެ ފަސް ސިޓީއެއްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް ހިލޭ ރާއްޖެއައުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވިއަނުން ހުޅުވާލައިފި

2
... 26 ...