ރަޝިޔާ

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން އަންނަ ހަފުތާގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަނީ

1

ރަޝިޔާއިން އުފެއްދި ވެކްސިން އަންނަމަހު އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރަން ފަށަނީ

1

ރަޝިޔާ އިން ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ހެކްކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

4

ރަޝިޔާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޑް ވެކްސިން ޓެސްޓު ކުރުމުގެ މަރުހަލާތައް ނިމިއްޖެ، އަންނަމަހުގެ މެދުތެރޭ ލޯންޗުކުރާނެ

ރަޝިއާ ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށްފަހު ތިންވަނަޔަށް އެންމެ ގިނައިން ކޮވިޑް ފެތުރޭ ގައުމަކަށް އިންޑިއާ

އާކްޓިކް ސަރަހައްދަށް 20،000 ޓަނުގެ ޑީސަލް ލީކުވުމުން ރަޝިޔާއިން އިމަޖެންސީ އިއުލާންކޮށްފި

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު ފަސް ދުވަހަށް ކުރުކޮށްދޭ ބޭހެއް ރަޝިއާއިން އުފައްދައިފި، މިމަހު ބޭނުން ކުރަން ފަށަނީ

ރަޝިޔާއަށް ދަތުރުކުރި އެއާއިންޑިއާގެ ފްލައިޓެއްގެ ޕައިލެޓު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެ ފްލައިޓް އަނބުރާ އިންޑިއާއަށް

ރަޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަތުރުވެރިންނާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެންދިއުމަށް އިތުރު ދެ ފްލައިޓެއް

ކޮވިޑުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން ރަޝިއާގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

އިޓަލީ ދެ މީހުން ދިޔަ ރަޝިއާ ފްލައިޓުގެ މައްސަލައިގައި ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއާ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ނުކުރޭ: މަބްރޫކު

... 13