Close Election
Close
ސާފް 2023

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލައިވް: ރާއްޖެ 0-1 ލުބުނާން (ފުލްޓައިމް)

28 Jun 17:11

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ލުބުނާނުން ކުރިއަށް ޖެހި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސަށް ނުރައްކާ ކުރި
 • ރާއްޖެއިން ޑިފެންސިވްކޮށް ފަށައި، ލުބުނާނުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމުގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރި
 • ކުރީކޮޅުގައި އައިސަމް ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ މަތިން، ހަމްޕު އަރިމަތިން ވަދެ ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ ލުބުނާން ކީޕަރު އަތަށް
 • ލުބުނާނުން މެޗުގައި ގޯލު ޖެހީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން
 • ކެޕްޓަން މާތޫކު ޖެހި ހިލޭ ޖެހުން އަމާޒުކޮށްލީ ގޯލުގެ ކަނަށް
 • އޭގެ ފަހުންވެސް ރާއްޖެއިން ރަނގަޅަށް ޑިފެންސް ކުރި
 • ފުރަތަަމަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅުގައި ލުބުނާނުން ނުރައްކާތަކެއް ކުރި ނަމަވެސް، ޖުމުލަކޮށް ދެވަނަ ހާފުގައި ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކީ ރާއްޖެއިން
 • ރާއްޖެއިން ރީތި ކުޅުމަކާއެކު ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ
 • ރާއްޖެއަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ލުބުނާންގެ ޑިފެންސް ވަރުގަދަވުމުން
 • މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖޭގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) އާއި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު)ގެ ނުރައްކާ ފެނިގެންދިޔަ
28 Jun 16:54

މެޗުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. މެޗު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލުބުނާން ކުރީގައި އޮވެގެން.

28 Jun 16:54

'90+1 - ލުބުނާންގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ލުބުނާންގެ އަލީ އަލް ހާޖް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު ހުސައިން ޝަރީފް މަތަކުރުމާއެކު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުބުނާންގެ މުހައްމަދު ސަޑެކް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ވެސް ކީޕަރު ހުސައިން ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

28 Jun 16:48

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ފަސް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

28 Jun 16:48

'90 - ރާއްޖެއިން ބަދަލެއް. ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓު)ގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ).

28 Jun 16:44

'85 - ރާއްޖޭގެ ހަމަލާއެއް. ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް އައިސަމް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

28 Jun 16:39

'80 - ލުބުނާންގެ ނުރައްކަލެއް. ލުބުނާންގެ ޖޯޖް ފީލިކްސް މެލްކީ ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަކަށް އަމާޒުވާން ދަނިކޮށް، ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު ހުސައިން ޝަރީފް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

28 Jun 16:36

'76 - ކައިރިކައިރީގައި ރާއްޖޭގެ ދެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރާއްޖޭގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރުން ބްލޮކްކުރުމާއެކު ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައިން ރާއްޖޭގެ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

28 Jun 16:28

'70 - ރާއްޖެއިން ބަދަލެއް. ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ)ގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ).

28 Jun 16:27

'68 - ރީތި ޕާސްތަކަކާއެކު ރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް، ލުބުނާންގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ފަހަތަށް ފައިބައިގެން ކުޅެމުންދާތީ ނުރައްކާކުރުމަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭ.

28 Jun 16:20

މިހާރު ލުބުނާންގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑް އަޅައިގެން ކުޅެމުންދަނީ ގޯލްކީޕަރު މަހްދީ ޚަލީލް.

28 Jun 16:19

'60 - ލުބުނާނުން އިތުރު ދެ ބަދަލެއް. ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކާއި ޒެއިން އަލް އަބިދީން ފަރާންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޚަލީލް ބަދަރް އަދި އަލީ އަލް ހާޖް.

28 Jun 16:17

'58 - ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ އަރިމަތިން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

28 Jun 16:15

ލުބުނާނުން ވެސް ދެވަނަ ހާފުގައި ކުޅެމުންދަނީ ބަދަލުތަކަކާއެކު. އެގޮތުން މި ހާފަށް ކަރީމް ޑާވިޗް، މަހްދީ ޒެއިން އަދި ޖޯޖް ފީލިކްސް މެލްކީ ފެނިގެންދޭ.

28 Jun 16:14

'55 - ރާއްޖޭގެ ހުސައިން ސިފާއު ޔޫސުފް (ކުރޯ) އަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން މުހައްމަދު ސަޑެކްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

28 Jun 16:12

'53 - ރާއްޖޭގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)ގެ ނުރައްކާ ހިލޭ ޖެހުމެއް. އޭނާގެ ހިލޭ ޖެހުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން ލުބުނާންގެ މަހްދީ ޒެއިން ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

28 Jun 16:11

'51 - ރާއްޖޭގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ފޮނުވާލި ހަމަލާ ބްލޮކްވެފައިވަނީ އޮފްސައިޑް މަގާމެއްގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު)ގެ ފައިގައި ޖެހިފައި.

28 Jun 16:10

ރާއްޖެ އިން ބަދަލެއް. އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ)ގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު).

28 Jun 16:09

'49 - ލުބުނާންގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. ކޯނަރެއްގެ ތެރެއިން ލިބުނު ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ލުބުނާންގެ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔާ ޖޯޖް ފީލިކްސް މެލްކީ ފޮނުވާލި އޯވަހެޑް، ރާއްޖޭގެ ގޯލްކީޕަރު ހުސައިން ޝަރީފް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

28 Jun 16:08

'48 - ލުބުނާނަށް ފުރުސަތެއް. ހަސަން މާތޫކް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ލުބުނާންގެ ޒެއިން އަލް އަބިދީން ފަރާން ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓޭ) ދިފާއުކޮށްފައި.

28 Jun 16:05

'46 - ލުބުނާންގެ ނުރައްކަލެއް. މުހައްމަދު ސަޑެކް ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ލުބުނާން ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

28 Jun 16:03

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

28 Jun 15:49

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • މެޗުގެ ކުރީކޮޅުގައި ލުބުނާނުން ކުރިއަށް ޖެހި ރާއްޖޭގެ ޑިފެންސަށް ނުރައްކާ ކުރި
 • ރާއްޖެއިން ޑިފެންސިވްކޮށް ފަށައި، ލުބުނާނުގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުމުގައި ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރި
 • ކުރީކޮޅުގައި އައިސަމް ދުރުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ މަތިން، ހަމްޕު އަރިމަތިން ވަދެ ޖެހި ބޯޅަ ދިޔައީ ލުބުނާން ކީޕަރު އަތަށް
 • ލުބުނާނުން މެޗުގައި ގޯލު ޖެހީ ހިލޭ ޖެހުމަކުން
 • ކެޕްޓަން މާތޫކު ޖެހި ހިލޭ ޖެހުން އަމާޒުކޮށްލީ ގޯލުގެ ކަނަށް
 • އޭގެ ފަހުންވެސް ރާއްޖެއިން ރަނގަޅަށް ޑިފެންސް ކުރި
28 Jun 15:48

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ލުބުނާން ކުރީގައި އޮވެގެން.

28 Jun 15:48

'45 - ކައުންޓާގައި ކުރިއަށް ގޮސް، މުހައްމަދު ސަޑެކް ދިން ބޯޅަ، ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުބުނާންގެ އަލީ މާކަބަވީއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް) ދިފާއުކޮށްފި.

28 Jun 15:45
28 Jun 15:37

'37 - ރާއްޖޭގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުން، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާވުމުގެ ކުރިން ލުބުނާންގެ ކީޕަރު މެހްދީ ޚަލީލް ކުރިއަށް ނުކުމެ ދިފާއުކޮށްފި.

28 Jun 15:36

'34 - ކުރިއަށް ޖެހި ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ދިން ބޯޅަ، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރި ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރުން ދިފާއުކޮށްފި. އޭރު ރާއްޖޭގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ވެސް ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރީ ހުސްކޮށް.

28 Jun 15:33

ލުބުނާނަށް ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކް ޖެހި ގޯލަކީ މި މުބާރާތުގައި އޭނާ ޖެހި ދެވަނަ ގޯލު. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ޖަހާފައިވަނީ ބަންގުލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުމެ. މިއީ ލުބުނާންގެ ގައުމީ ޖާޒީގައި އޭނާ ޖެހި 23 ވަނަ ގޯލު. އޭނާއަކީ މިހާތަނަށް ލުބުނާނަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކުޅުންތެރިޔާ.

28 Jun 15:28

'27 - ލުބުނާނަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ހުސައިން ޒެއިން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ލުބުނާންގެ ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކް ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ރާއްޖޭގެ ކީޕަރު ހުސައިން ޝަރީފްއާ ދިމާއަށް.

28 Jun 15:27

'25 - ލުބުނާނަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. އަރިމަތިން ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ، ލުބުނާންގެ މުހައްމަދު ސަޑެކް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

28 Jun 15:24

'24 - ލުބުނާނުން ގޯލު ޖަހައި ލީޑު ހޯދައިފި. ހިލޭ ޖެހުމުން ލުބުނާނަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކް.

28 Jun 15:23

'23 - ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ކައިރިން ލުބުނާންގެ ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކަށް ރާއްޖޭގެ ކެޕްޓަން ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓޭ) ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލުބުނާނަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

28 Jun 15:22

'18 - ރާއްޖޭގެ ހަމަލާއެއް. ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި) ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ލުބުނާންގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

28 Jun 15:21

'17 - ހަމްޕު ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުން، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުބުނާންގެ ހަސަން ސްރޫރް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

28 Jun 15:20

'18 - ރާއްޖޭގެ ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އަށް ލުބުނާންގެ ހަސަން ކޫރާނީ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ލުބުނާންގެ ހާފުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ޖެހުމެއް.

28 Jun 15:17

'17 - ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ކޯނަރު. ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ނަގައިދިން ކޯނަރު، ލުބުނާންގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ނުރައްކާކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

28 Jun 15:13

'13 - މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކޯނަރު ލުބުނާނަށް، އެ ކޯނަރުގެ ބޭނުމެއް ނުހިފުނު.

28 Jun 15:12

'12 - ހުސައިން ޒެއިން ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުބުނާންގެ މުހައްމަދު ސަޑެކްއަށް ލިބުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ހަސަން ޝިފާޒް (ޑުންގާ) ދިފާއުކޮށްފި.

28 Jun 15:10

'10 - ރާއްޖޭގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރާއްޖޭގެ އިބްރާހިމް އައިހަމް ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ލުބުނާންް ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

28 Jun 15:09

ލުބުނާނުން އެޓޭކު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ އިރު، ރާއްޖެއިން ފެންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހަތަށް ޖެހި، ޑިފެންސް ކުރަމުންދާ ތަން. އެކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލުބުނާނަށް އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވޭ.

28 Jun 15:07

'7 - އަބްދުލް ރައްޒާކް ދަކްރަމަންޖީ ނަގައިދިން ހުރަސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރި ލުބުނާންގެ ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކުގެ ބޮލުގައި ރަނގަޅަށް ލައްވައެއް ނުލި.

28 Jun 15:05

'5 - ކައުންޓާ އެޓޭކަކުން ރާއްޖޭގެ ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ނުރައްކާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް، ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ލުބުނާންގެ ޑިފެންޑަރުން ވަނީ ބޯޅަ ހޯދާފައި.

28 Jun 15:04

ރާއްޖެ އަދި ލުބުނާނަށް ވެސް ވަނީ ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުމަށް އުނދަގޫތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި.

28 Jun 15:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ރާއްޖެއިން.

28 Jun 14:50

ލުބުނާނަށް ބަލައިލާ އިރު، ބޫޓާން މެޗުގައި ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ފެނިގެންދަނީ މުހައްމަދު ސަޑެކް. އަލީ އަލް ހާޖް އާއި ޚަލީލް ބަދަރް އަދި މަހްދީ ޒެއިން ފަށާނީ ބެންޗުން. އޭގެ ތެރެއިން ޚަލީލް ބަދަރް އަކީ ބަންގުލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިއެއް.

ލުބުނާންގެ ފުރަތަމަ 11 އިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ އެޓީމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިޔާ، ކެޕްޓަން ހަސަން މާތޫކަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާކަން. ލުބުނާންގެ ރެކޯޑު ގޯލު ޖެހުންތެރިޔާ މާތޫކު، ބަންގުލަދޭޝް އަދި ބޫޓާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި. އޭނާ ވަނީ ބަންގުލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ގޯލެއް ވެސް ޖަހާފައި.

ލުބުނާނުގެ ގޯލުން ކޮންމެ މެޗެއްގައި ވެސް ފެނިގެންދަނީ އާ ކީޕަރެއް. މިއަދުގެ މެޗަށް އެ ޓީމުން ވަނީ ތިންވަނަ ކީޕަރު މަހްދީ ޚަލީލަށް ފުރުސަތު ދީފައި. ބަންގުލަދޭޝް މެޗުގައި ލުބުނާންގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓީ އަލީ ސަބާހް، އަދި ބޫޓާން މެޗުގައި ގޯލު ބެލެހެއްޓީ އެންޓޮއިން ނަޔާ އަލްދޫހީ.

28 Jun 14:40

ބަންގުލަދޭޝްއާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަަމަ 11 އިން މުޅިން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިން ފެނުނު ނަމަވެސް، މި މެޗަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައި. މުހައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ) ދެ ކާޑު ހަމަވެގެން ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުރި އިރު، އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އާއި ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ފެށީ ބެންޗުން.

ރާއްޖޭގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ ވަނީ ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް ހަސަން ޝިފާޒް (ޑުންގާ) އާއި ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ) އަށް އަށް ފުރަތަމަ 11 އިން ފުރުސަތު ދީފައި. އޭގެ ތެރެއިން ބޫޓާންއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ނުކުތް ހަންނައަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުން ބަންގުލަދޭޝް މެޗުގައި ހުންނަން ޖެހުނީ ސަސްޕެންޝަނެއްގައި. ފުރަތަމަ 11 އިން ދެން ފުރުސަތު ދީފައިވާ އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ) އަކީ ބޫޓާން މެޗުގެ ފުރަތަަމަ 11 އިން ފެނުނު ކުޅުންތެރިން، ނަމަވެސް ބަންގުލަދޭޝް މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔައީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި.

28 Jun 14:34

ރާއްޖޭގެ ބަދަލު ކުޅުންތެރިން:

 • އިބްރާހިމް އުސާމާ މަޖީދު
 • އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)
 • ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު)
 • ނިޝާމް މުހައްމަދު ރަޝީދު (ޕޮގްބާ)
 • މުހައްމަދު ނިޒާމް (ޕީކޭ)
 • ހުމައިދު ހުސައިން
 • އަހުމަދު އައިހަމް (ޕަތޯ)
 • އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ)
 • މުހައްމަދު ޝަފީއު (ޗެކް) - ގޯލްކީޕަރު
 • އަހުނަފް ރަޝީދު (އަހުއްކޮ)
 • އަލީ ނާޖިހު - ގޯލްކީޕަރު
28 Jun 14:30

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަަމަ 11:

 • ހުސައިން ޝަރީފް - ގޯލްކީޕަރު
 • ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓޭ) - ކެޕްޓަން
 • އަހުމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް)
 • ހުސައިން ސިފާއު ޔޫސުފް (ކުރޯ)
 • އިބްރާހިމް އައިސަމް
 • ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު)
 • ހަސަން ރާއިފް އަހުމަދު (ހަންނަ)
 • ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި)
 • ހަސަން ޝިފާޒް (ޑުންގާ)
 • އިބްރާހިމް ވަހީދު ހަސަން (އިއްބެ)
 • ހުސައިން ނިހާން (ނިހާޓު)
28 Jun 14:29

ލުބުނާންގެ ފުރަތަމަ 11:

 • މެހްދީ ޚަލީލް - ގޯލްކީޕަރު
 • ހަސަން މާތޫކް - ކެޕްޓަން
 • އަބްދުލް ރައްޒާކް ދަކްރަމަންޖީ
 • މެކްސިމް އައޫން
 • ހުސައިން ޒެއިން
 • މުހައްމަދު ސަޑެކް
 • އަލީ ކާމަބަވީ
 • ހަސަން ސްރޫރް
 • ވާލިދް ސޫރް
 • ޒެއިން އަލް އަބިދިން ފަރާން
 • ހަސަން ކޫރާނީ

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ރާއްޖެއިން ކުޅޭ ފަހު މެޗުގައި ލުބުނާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން ސްޕޯޓްސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު، ދިވެހީންނަށް އޮތީ ނޭވާ ހިފަހައްޓާލަންޖެހޭ ހާލަތެއް. ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމަށް އޮތީ ހަނި އުންމީދެއް. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު މެޗު، ބަންގްލަދޭޝް މެޗު ގެއްލުމުން. އެ ހަނި އުންމީދަށްވެސް ހިތްވަރުކުރަން ޖެހޭ. ރާއްޖެއަށް އޮތް ފުރުސަތަކީ ލުބުނާން އަތުން މޮޅުވުން ނޫނީ އެއްވަރު ކޮށްލައިގެން އޮތް ހަނި ފުރުސަތެއް. އޭގެން ކޮންމެ ހާލަތެއްގައިވެސް ރާއްޖެއިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ނަތީޖާއަށް ބަރޯސާވާން ޖެހޭ. އެއީ ބަންގްލަދޭޝް އިން ބޫޓާން ކައިރީ ބަލިވެއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖެއަށް ސެމީ ލިބޭނެ. ލުބުނާން އަތުން މިއަދުގެ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ ނަމަ، ރާއްޖެއަށް ދެން ފަހު މެޗުގެ ކޮންމެ ނަތީޖާއަކާ އެކުވެސް ސެމީގެ ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެ. ގްރޫޕްގެ ފަހު މެޗުގައި ކުޅޭނީ ބަންގްލަދޭޝްއާއި ބޫޓާން.