ދުނިޔެ

ފްލައި ޖަމައިކާގެ ފްލައިޓެއް ގުޔާނާ އެއާޕޯޓު ރަންވޭއަށް ވެއްޓިއްޖެ

ޚަޝޯގީގެ ހަށިގަނޑު ނައްތާލަން އެސިޑާއި ކެމިކަލް ބޭނުންކުރި: ތުރުކީ

އެމެރިކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ހިންގަމުންދިޔަ "މޯލްޑިވްސް އޮފް ޗަންތަބުރި" ބަންދުކޮށްފި

1

އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ހޮވުނު އެންމެ ހަގު އަންހެނަކަށް އޮކާސިއޯ

އެމެރިކާގެ ގިނަ ޑިމޮކްރަޓުން ބޭނުންވަނީ ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން

އެމެރިކާގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަފަހަރަށް ކޮންގްރެސްއަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން

އެމެރިކާގެ މިޑްޓާމް އިންތިހާބުގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ އިން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި

ސައުދީގައި ކުށް ކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރާ މީހުން ހިމާޔަތް ކުރާ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި

ލަޔަން އެއާގެ ފްލައިޓު ވެއްޓުނު ސަބަބު ހާމަކޮށްފި

ރާޖަޕަކްސައަކީ ބޮޑުވަޒީރު ގޮތުގައި ބަލައެއް ނުގަންނަން: މަޖިލީހުގެ ރައީސް

އެމޭޒަންއިން ގަންނަ މުދާ ބޭނުން ދުވަހަކު ޑެލިވާ ކޮށްދެނީ

... 198 ...