ފަރުމަސްވެރިކަން

މާލެ ސަރަހައްދުގެ މަސްވެރިންގެ ނަން ނޯޓުކޮށް މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުން އެބަދަން: ޝިފާ

ކަޅުބިލަމަސް ގަނެ، ޕްރޮސެސްކޮށް އެކްސްޕޯޓްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި

މެންބަރުން ބުނާބަހެއް މިނިސްޓަރު ޒަހާއެއް ނާހާ، ދެން އޮތީ ފެންދީ ކަތިލުމުގެ ވަގުތު؟

2

ވަން ފޮޓޯ: މަސްމާރުކޭޓު ނުހުޅުވި މަސްވިއްކުން ދޯނިތަކުން

ކޮވިޑް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުން ގެއްލުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓެއް ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީން އެކުލަވާލައިފި

އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުން ނަގާ ޑިއުޓީ 3 އަހަރަށް މާފުކުރަން ކޮމިޓީން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފި

ވަން ފޮޓޯ: މަސް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރުމާއެކު ދޯނިތަކުގައި މަސްވިއްކުން

ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތުގައިވެސް މަސްވެރިންނަށް މަހަށް ފުރޭނެ، މަސްކިރަން ބަނދަރުކުރާ ރަށަކަށް ނުފޭބޭނެ

މިވަގުތު ފަރުމަހުގެ ބާވަތްތައް ގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުން އިންތިހާއަށް މުހިއްމު: އަލީ ހުސެއިން