މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ފިނޭންސުން ނިންމިގޮތަށް ޓާމިނަލްގެ ކަންތައް ނުދާނަމަ ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭނެއް ހުށަހަޅަން އަންގަން ފާސްކޮށްފި

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނަގާފަ: މެންބަރު ގަފޫރު

ކުރީސަރުކާރުގައި އެމްއޭސީއެލް ބޯޑުން ދިން ޔަގީންކަން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް މިހާރުގެ ބޯޑުން ބުނި: ޓީއެމްއޭ

އެމްއޭސީއެލްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށްފަހު ދެ ގަޑިއިރު ފަހުން އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށްފި

ކުރީ ސަރުކާރުގައި ކުންފުނިތަކުގެ ބޯޑުތަކަށް މިނިވަންކަމެއް ނެތް. މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އޮތީ ވިދާޅުވެފައި: ފައްޔާޒް

3

ޓާމިނަލާގުޅޭ އިލްޒާމްތައް ކުރީ ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އަޅުވަނީ އިންތިހާބު ވަކި ގޮތަކަށް އަނބުރާލަން: އިދިކޮޅު

ޓީއެމްއޭ އާއި އެމްއޭސީއެލްއާ ދެމެދު ގާނޫނީ އެއްވެސް ބަނދެވުމެއް ނެތް: ފައްޔާޒް

އާ ޓާމިނަލުން ކުރިން ލިބެން އޮތީ އަހަރަކު 5.7 މިލިއަން ޑޮލަރު، މިހާރު 33.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ: އަމީރު

ރައީސް ނަޝީދާއި އަމީރުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ޑރ. ޖަމީލު

3

އެއާޕޯޓު ވިއްކާލުމުގެ ކޮޅުމަތި މިހާރު އެބަ ފެނިގެންދޭ: އަދުރޭ

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ މައްސަލަ ނިންމީ ކުރިމަތިކުރުވި ޕްރެޝަރުތަކަށް ބޯލެނބުމެއް ނެތި: މަވޯޓާ

... 21